Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди. Сёз анда тышында экономика болум тапсыз чекге жетген кезиуде предпринимательствогъа себеплик этиуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасыны пресс-службасындан.

Тюбешиуге жыйырмадан артыкъ инсан къатышханды. Ол санда регионда Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев, УФНС-ни башчысы Аслан Губачиков, «Опора России» жамауат организацияны жер-жерли бёлюмюню башчысы Альберт Кильчуков, КъМР-ни Сатыу-алыу-промышленность палатасыны председателини орунбасары Мурат Гукетлов, министерстволаны башчылары эмда Нальчик шахар округну мэри Таймураз Ахохов да бар эдиле.

Ушакъны кезиуюнде бюджетге налогла эмда тёлеуле жыйыуну, предпринимательлени кредит ресурсла бла женгил жалчытыуну, аланы республиканы къырал власть органларына обращенияларын сюзюуню юсюнден сёлешгендиле. Дагъыда адамланы иш бла жалчытыу эмда налог режимле бла байламлы темала да кётюрюлгендиле. Жыйылгъанлагъа тийишли законланы юсюнден айтылгъанды, талай сорууланы юсю бла уа надзорлукъ жумушла тамамланнгандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс