Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа алты тоннадан аслам  гуманитар жюк ашыргъандыла. 

  Ол  болушлукъ республиканы предпринимательлерини  эм уллу кёллю болмагъан адамларыны себепликлери бла жыйылгъанды. Къолундан келген хар адам «Халкъ фронт. Хар нени да хорлам ючюн»  фондха ахча ётдюреди, ДНР-ни  бла ЛНР-ни къоруулаучуларына  биринчи керек затла эм башха абериле  береди.

Алай бла алгъаракъда жамауатчыла, УФНС-ни республикада бёлюмюню келечилери болушуп, Донбассха ашырырча ундан, макарондан, пиринчден, бал туздан, татлы эм гара сууладан къуралгъан танг кесек жюк  хазырлагъандыла. Муну аллында  #МыВместе штабны келечилери, Донбассда жашагъанладан алагъа бек алгъа не керек болгъанын сурап, жангы гуманитар болушлукъну анга кёре жарашдырыргъа кюрешгенлерин да белгилерчады. 

– Быйыл мартда Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа продуктла эм башха абериле  жыйып   ашыргъанбыз. Бу жол да эки тоннагъа кёп  жыялгъаныбыз бек къууандырады. Энчи  аскер операция башланнганлы   саулай къыралдан  гуманитар болушлукъ  Ростов  бла Белгород областьладан   келтириледиле. Мында аланы  адрес халда  тапдырырча хазырлайдыла, – дейди УФНС-ни республикада бёлюмюню таматасыны орунбасары  Залимгери Налоев.

 Халкъ фронтну  келечилери Къабарты-Малкъарда жашагъанланы арасында «Хар нени да хорлам ючюн» акциягъа бир тюрлю къошумчулукъ этерге сюйгенле иги кесек болгъанларын айтадыла. Юйлеринден чыгъалмагъанла уа, тюз адресни билип,  ахчаны электрон халда ётдюредиле. Саулай алып айтханда, жамауатчыла жандауурлукъ акциягъа къатышыргъа сюйгенлеге исполкомну эшиклери не заманда да ачыкъ болгъанын эсге саладыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин