Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа алты тоннадан аслам  гуманитар жюк ашыргъандыла. 

  Ол  болушлукъ республиканы предпринимательлерини  эм уллу кёллю болмагъан адамларыны себепликлери бла жыйылгъанды. Къолундан келген хар адам «Халкъ фронт. Хар нени да хорлам ючюн»  фондха ахча ётдюреди, ДНР-ни  бла ЛНР-ни къоруулаучуларына  биринчи керек затла эм башха абериле  береди.

Алай бла алгъаракъда жамауатчыла, УФНС-ни республикада бёлюмюню келечилери болушуп, Донбассха ашырырча ундан, макарондан, пиринчден, бал туздан, татлы эм гара сууладан къуралгъан танг кесек жюк  хазырлагъандыла. Муну аллында  #МыВместе штабны келечилери, Донбассда жашагъанладан алагъа бек алгъа не керек болгъанын сурап, жангы гуманитар болушлукъну анга кёре жарашдырыргъа кюрешгенлерин да белгилерчады. 

– Быйыл мартда Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа продуктла эм башха абериле  жыйып   ашыргъанбыз. Бу жол да эки тоннагъа кёп  жыялгъаныбыз бек къууандырады. Энчи  аскер операция башланнганлы   саулай къыралдан  гуманитар болушлукъ  Ростов  бла Белгород областьладан   келтириледиле. Мында аланы  адрес халда  тапдырырча хазырлайдыла, – дейди УФНС-ни республикада бёлюмюню таматасыны орунбасары  Залимгери Налоев.

 Халкъ фронтну  келечилери Къабарты-Малкъарда жашагъанланы арасында «Хар нени да хорлам ючюн» акциягъа бир тюрлю къошумчулукъ этерге сюйгенле иги кесек болгъанларын айтадыла. Юйлеринден чыгъалмагъанла уа, тюз адресни билип,  ахчаны электрон халда ётдюредиле. Саулай алып айтханда, жамауатчыла жандауурлукъ акциягъа къатышыргъа сюйгенлеге исполкомну эшиклери не заманда да ачыкъ болгъанын эсге саладыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс