Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуалIэ гъуэгухэр.

 

Зи фIагъыр лъагэу къалъытэ гъуэгухэм я мардэ нэхъыщхьэр шынагъуэнша­-гъэр къызэгъэпэщынырщ. Гъуэгуухуэхэм къапэщылъщ асфальт къилъэлъар трахыу щIэ тралъхьэну, гъуэгум и кIыхьагъкIэ ирикIуэ турыр къыхалыкIыжыну, лъэс лъагъуэхэр яукъуэдиину, зэпры­кIыпIэхэмрэ зэблэкIыпIэхэм­рэ яхуэфащэ нагъыщэхэмкIэ къыхагъэщыну, зекIуэкIэ хабзэхэм япыщIа IэрыщI гъуа­зэхэр гъуэгущхьэхэм трагъэувэну.

КъагъэщIэрэщIэжын хуейщ­ гъуэгу километр хыщI­рэ тхум щIигъу, лэжьыгъэм и инагъ-куэдагъкIэ къапщтэмэ, IV техникэ лIэужьыгъуэм хохьэ. Гъуэгухэм щолэжь Налшык къалэмрэ щIыналъэм и къуажэ 17-мрэ.

Дзэлыкъуэкъуажэ, Шор­дакъ, Светловодскэ къуа­жэ­хэм блэкI, машинэхэр уэру щызэхэзекIуэ гъуэгушхуэм IэщIагъэ щрагъэгъуэт курыт еджапIи, пэщIэдзэ щIэныгъэ сабийхэм щрат, Iэпкълъэп­къым зыщрагъэужь спорт IуэхущIапIэхэри, Щэнхаб­зэмкIэ унэхэри, сабий гъэсапIэхэри тетщ. Гъуэгуухуэхэм пIалъэ кIэщIым къриубыдэу асфальтыжьыр трахри, щIы щхьэфэм гъуэгу лъэгур ­ираубгъуащ, гъунэхэр ягъэ­бы­дэри, щIэрыщIэу асфальт тралъхьэжащ. Апхуэдэу, уэх зиIэ, еуэкIыпIэ бзаджэхэр къыщыхъу щIыпIэхэм гъуэгу­рыкIуэхэри машинэзехуэхэ­-ри хуэсакъыну къыхуезыджэ дамыгъэхэри щагъэуващ, лъэс лъагъуэхэм зрагъэуб­гъуащ.

Благовещенкэ къуажэм дэт курыт еджапIэри, нэгу­зегъэужьыпIэ центрри, сабий гъэсапIэри гъуэгущхьэм тетщ. Къуажэр тIууэ зэпы­зыупщI гъуэгу занщIэм телъ асфальт пIащIэр трахри, къатитIу зэтелъ асфальбетоныр тралъхьащ, зэпры­кIыпIэ­хэмрэ зэблэкIыпIэхэмрэ яхуэ­фащэ нагъыщэхэмкIэ къыхагъэща нэужь, къуажэм и кIыхьагъкIэ къэувыIэпIибл гъуэгум щагъэуващ.

Джэрмэншык, Жэмтхьэлэ, Анзорей, Псыншокъуэ, Псыхъурей, Къубэ-Тэбэ къуа­жэ­хэми гъуэгур зэрыщыту щы­зэрахъуэкIащ: машинэхэр щызэхэзежэ гъуэгухэм зрагъэубгъуащ, и гъунэхэр ­лъагэу къыхагъэкIащ, дэхы­пIэхэр гъуэгушхуэм зэпрыу къыхэмыкIыу асфальбетонкIэ къыхагъэхьэжащ, гъуэгу нагъыщэхэр трагъэувэжащ.

Мы лъэхъэнэм Инэры­къуейрэ Ислъэмейрэ зэпы­зыщIэ гъуэгури къагъэ­щIэ­рэщIэж. Сабий гъэсапIэхэр, ЩэнхабзэмкIэ унэхэр, курыт еджапIэхэр зытет уэрам занщIэшхуэм телъ гъуэгум и лъабжьэри геотекстилькIэ ягъэ­быдащ, асфальбетоныр къытралъхьэжащ.

УхуакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, гъуэгухэр зэгъэпэщыжын щIы­хуей щхьэусыгъуэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ абыхэм телъ асфальтыр зэрылэжьар, щIы­пIэ-щIыпIэкIэрэ кумблъэмб зэ­рыхъуар. Гъуэгущхьэхэр щIэх-щIэхыурэ зэрадыжам ар теп­лъаджэ зэрищIым и мыза­къуэу, абыхэм трищIэж ча­хуэхэм асфальтыр зэкIэ­-щIаху, ущызекIуэнкIэ шынагъэ къигъэхъуу.

КъызэралъытэмкIэ, гъуэгур зэгъэпэщыжыным епха лэ­жьы­гъэхэр псори гъэ еджэ­гъуэщIэм ирихьэлIэу зэфIэкIын хуейщ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.