Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз. Мени да халкъыбызны ийнагъы, белгили балетмейстери Къудайланы Мухтарны кеси юйретген тепсеу къауумну Тюркге элтгени эсимде къалгъанды. Манга ол заманда он жыл бола эди, алай хар затны уа тюнене болгъанча эсимде тутама.

Биз бу тыш къыралда ол заманда бек кёп концерт бергенбиз. Къайда болсакъ да, къараучула бизни  асыры жаратхандан, асыры жарыкъ тюбегенден, арыгъаныбыз кёзюбюзге да кёрюнмей эди. Тюркню биз жокълагъан эллеринде  бла шахарларында  таматалары окъуна бизни   бла суратха тюшерге сюйгендиле.  Шимал Кавказны халкъларыны культураларын игирек билирге сюйгенлерин, ала бла байламлыкъны кючлерге излегенлерин  да айта эдиле.

Мухтар Чукаевичге анда берген намыс-сыйны айтып ангылаталгъан къыйы боллукъду. Къайры барсакъ да, биз автобусдан тюшерге уллу къуллукъчула, аны аллына келип, жарыкъ саламлашыучу эдиле. Аны анда кёпле таныгъанлары баям эди. Биз анда болгъан къадарда Тюркню телевидениясы къуру да бизни кёргюзтгенлей, радиону бла газетлерини журналистлери да Мухтарны тёгерегин алгъанлай, бизден, сабийледен да интервью алгъанлай тура эдиле.  Ол газетлени бери да алып келген эдик, ала менде бюгюн да сакъланадыла. Ол жолоучулугъубуз эсиме тюшсе, жюрегим жарыкълыкъдан толады.

Мухтарны къарачай-малкъар тепсеулени юсюнден китабын да  биргесине  элтген эди. Аны  Тюркню телевидениясы кёргюзтгени, Мухтар Чукаевичге кёп соруу  берилгенлери  да эсимде къалгъанды.

Къайры  барсакъ да, Айжаякъ деген тиширыу бизни  бла бирге болгъанды.  Артда билгенбиз ол Тюркню культура министри болгъанын, къарачай миллетден чыкъгъанын да.  Ол бизни кесини туугъан эли Башиюкга да элтген эди. Анда уа кёбюсюнде къарачайлыла бла  малкъарлыла жашагъандыла. Эллиле бизге алай ариу тюбеген эдиле, бизни тепсегенибизге уа кёз жашларын тыялмай къарагъандыла.  Ол заманда биз аланы нек жилягъанларын терен ангылаялмагъанбыз. Артда, абадан болгъанда, тюшюннгенме, ала кеслерини миллет  тепсеулерин тансыкълагъанларын, багъалатханларын да. Кете туруп да ала бизни жиляп ашыргъанлары эсимдеди.

Андан бизни Афионнга элтедиле. Аны уллу стадионунда да концерт бергенбиз. Айжаякъ ары да бизни бла баргъан эди. Ашыбызгъа-сууубузгъа да бир да иги къарай эдиле. Не заманда сюйсек да ауузланнганбыз. Татлы ашарыкъла ,кёгетле, мороженыйле -  хар зат да элпек. Аны халкъы да бек къолайлы кёрюннгенди.

Бизни жерлешибиз Мызыланы Къаншау да бизге уллу себеплик этгенин да белгилемей жарамаз. Не жаны бла да болушханлай, къатыбыздан кетмей, уллу, гитче жумушубузгъа да къарагъанлай тургъанды.

Мухтар Чукаевич, анча сабийни аманатха алып, узакъ тыш къыралгъа элтгенине да дайым сейир этиучюме.  Алай бизни   тыш къыралны кёргюзтюп къайтханына уа не уллу багъа берсек да, азлыкъ этерикди.  Андан бери  не кёп заман озгъан эсе да, биз  Къудайланы Мухтарны жюрек жылыулукъ бла эсгеребиз.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс