Борчларын бет жарыкълы толтура

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасында (ЦУР) республиканы урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим тюзюнлей эфирге къатышханды. Ол ведомствону ишини – социал пособияланы бла тёлеулени, жаш тёлюге, абаданлагъа этилген тутхучлукъланы юсюнден билдиргенди эм адамланы жарсытхан башха соруулагъа да жууаплагъанды.

 Алим Орусбиевич айтханнга кёре, бюгюнлюкде министерство 100 мингден аслам инсанны тюрлю-тюрлю жумушларын тамамлайды эм алагъа пособияла бла субсидияла халда 10 миллиард сомдан артыкъ  тёлейди. Алгъын замандача, бир-бир пособияланы регион кесинден береди. Сёз ючюн, сабий тууса бир жолгъа тёленнген ахчаны, 1-1,5 эм 3-7- жыллыкълагъа къарагъанлагъа пособияны, бир жолгъа юч сабий тапханлагъа. Аны бла бирге беш сабийлери болгъан юйюрлеге жашау журтларын игилендирирге адрес халда болушлукъгъа 250 минг сом тёленеди. Пособияла бла тёлеуле бир тюрлю тыйгъычсыз иелерине айны ортасындан кеч къалмай жетедиле. Башха кезиуледе уа байрамланы аллында окъуна берилип къаладыла.  
Министр жаш адамлагъа, социал аралада эсепде тургъан ишсизлеге къошакъ халда къыйматлы программала ишлегенлерин да эсгертгенди. Аны бла бирге 30 жыллары толмагъанланы ишге алгъан таматалагъа къыралдан ахча тёленнгенин, пенсиягъа чыгъаргъа кёп къалмагъанлагъа да къошакъ халда жангы усталыкъ алырча онгла къуралгъанларын эсге салгъанды. Дагъыда, юйден чыкъмай, «Работа в России» порталда вакансияла, льготала бла шагъырейленирге жарарыгъын да билдиргенди.
 Тюбешиуде республикада социал келишимни программасы ишлегенли юч жыл чакълы болгъанын эм анга сурам ёсе баргъаны да сагъынылгъанды. Асан улу ол жашау этерге жараулу ахчаны эм аз ёлчемин алгъан, алай ишлерге таукел инсанлагъа берилгенин энчи белгилегенди. Быйыл программагъа федерал бюджетден 60 миллиондан аслам сом бёлюннгенин, бюгюнлюкде беш жюз адам бла келишим этилгенин да сагъыннганды. Саулай алып айтханда, бусагъатда анга 2 500 адам къатышыргъа онг тапханларын ахшы себепликге санаргъа боллугъу да белгиленнгенди. 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.