Тапландырыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарны жюзжыллыгъын белгилерге хазырланыуну чеклеринде республикада къадар иш этиле барады. Ол санда Нальчикде юч проспект да жангыртыла турадыла.
Шахарны мэриясында айтханларыча, бу иш талай кезиулеге бёлюннгенди. Барындан да кёп къыйын адамла жаяу жюрюген жолчукълагъа салыннганды. Специалистле алагъа жангы плитка тизгендиле. Юсюнде жауун суула тыйылмазча мадар да этгендиле. Энди уа къазауатда велосипедчилеге жолчукъну жарашдыра турадыла. Аны узунлугъу 2,5 километр боллукъду, кеси да Канукоев орамдан Малкъар орамгъа дери созуллукъду.
Проспектлеге асфальт жайыу да къыстау барады. Подряд организация аны транспортну жюрюуюне чырмау салмай бардырады. Дагъыда светофорлагъа ремонт этиледи. Жууукъ кезиуде «Басманы юйюню» аллында адамла кнопкасына басып жандырыргъа боллукъ аллай зат орнатыллыкъды. Ленин атлы проспектни бла Тлостанов атлы орамны мюйюшюнде уа жангы светофор боллукъду.
Жолланы жарытыугъа да аслам эс бурулады. Специалистле ток ызланы жер тюбю бла созадыла, эски чыпынланы кетерип, аланы орунларына жангыларын, ариуларын орнатадыла. Ишлени барын да сагъынылгъан байрамгъа дери тамам этерге таукелдиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.