Ишлерге кёллендирген муратла кёпдюле

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасында (ЦУР) республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрип Азамат Люев тюзюнлей эфирге къатышханды. Ол миллет проектлеге эм башха программалагъа кёре тамамланнган ишлени эм планланы юслеринден да айтханды, инсанла жиберген магъаналы соруулагъа да жууапла бергенди.
Министр аны ведомствосуну баш борчу жаш адамлагъа муратларына жетерге болушургъа эм ала регионну социал-экономика проектлерине тири къатышырча этерге болгъанын да айтханды. Аллай ишни тюрлю-тюрлю бёлюмле бла байламлыкълада эм тийишли сервислени хайыры бла тамамларгъа боллугъун да эсгертгенди.
Жаш адамланы патриот сезимлерин кючлеуге, праводан билимлерин ёсдюрюуге эм волонтёрлукъ ишге кёллендириуге, дагъыда сурам болгъан усталыкъла алыргъа, иш табаргъа, предпринимательство бла кюреширге, федерал форумла бла грантлагъа къатышыргъа онгла къураугъа энчи эс буруллугъун чертгенди.
Азамат Люев КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Правительство 2030 жылгъа жаш тёлю политика бла байламлы къырал программаны къураргъа деп, ведомствогъа аллай борч салгъанларын да эсгертгенди. Ол жаны бла ишле башланнганларын да билдиргенди.
Министерствогъа бойсуннган организацияланы юслеринден айта, Азамат Хасейнович регионну Волонтёр арасыны ишинден толу хапарлагъанды. Бюгюнлюкде аны бёлюмлери  хар муниципалитетде ишлейдиле, ала проектлерин бардырыргъа къыралдан грант болушлукъ алгъандыла.
Ушакъны кезиуюнде ведомствону башчысы жаш адамланы, ыйлыкъмай, форумлада кеслерин кёргюзтюрге итинирге чакъыргъанды. Ол санда сентябрьде Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына жораланнган регионла аралы фестивальда да аланы къошумчулукълары ахшы себеплик этеригин чертгенди.
«Сабийни школгъа хазырла» жандауурлукъ марафонну юсюнден айтханда уа, Азамат Люев муниципалитетлени барысында да ресурс араланы мурдорларында канцеляр керекле жыйылгъанларын эсге салгъанды. Бу жол анга он бизнес организация спонсорлукъ этгенин, алай башхаланы болушлугъу да артыкъ болмазлыгъын эсгертгенди. Саулай алып айтханда, министр къыйын болумгъа тюшген эм къолайсыз юйюрледен сабийлеге школгъа хазырланыргъа онг тапдырыллыгъын билдиргенди.
Тынгылаучула Азамат Хасейновичге ишден башха не бла кюреширге сюйгенин да соргъандыла. Ол тау туризмни артыкъда бек жаратханын, кёп болмай чабып башлагъанын, Ставропольда марафоннга окъуна къатышханын букъдурмагъанды.

Курданланы Сулейман.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.