Пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIымрэ елэжьыным щIыналъэм и дежкIэ мыхьэнэ хэха иIэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и консерв промышленностым къыщIигъэкI ерыскъыпхъэхэм къэ­ралым и щIыналъэ куэдым щIэупщIэшхуэ щаIэщ. Псом хуэмыдэу хадэхэкI гъэфIэIуахэр куэду щащэ Урысей Федерацэм и къалэ нэхъ ин дыдэхэмрэ промышленнэ центрхэмрэ я сату IуэхущIапIэхэм.

IэнатIэм хиубыдэ предприятэхэм 2022 гъэм хадэхэкIхэр псори зэхэту гектар мини 9-м щIигъум щызэрахьащ. Абыхэм ящыщу горох щхъуантIэр гектар мини 5,2-м, нартыху цIынэр гектар мин 1,7-м, нащэр гектар 400-м, помидорхэр гектар мин 1,7-м, къинэмыщI хадэхэкIхэр гектар 90-м щыхасащ. Ар 2021 гъэм елъытауэ и Iыхьэ щанэм щIигъукIэ нэхъыбэщ.
КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, горох щхъуантIэу тонн 10514-рэ кърахьэлIэжащ, абы къыхащIыкIащ банкI мелуан 34-м нэблагъэ. БлэкIа илъэсым елъытауэ ар проценти 4-кIэ нэхъыбэщ. Мы гъэм горох щхъуантIэр ягъэкIащ икIи абы елэжьащ «Агро-Инвест» ООО-р, «Компание щхъуантIэ», «Консервпром», «Налшык консерв завод», «Тэрч ерыскъы комбинат», «Агро-07» IуэхущIапIэхэр, Сыбэч А. Ж. и уней IуэхущIапIэр.
Нащэр мы зэманым Iуахыж икIи ягъэфIэIу «Агро-Инвест» ООО-м, «Налшык консерв завод» IуэхущIапIэм, «Налмэс» мэкъумэш кооперативым, Сыбэч А. Ж. и уней IуэхущIапIэм. Абыхэм нобэм ирихьэлIэу нащэ тонн 7565-рэ зыхуей хуагъэзащ, нащэ гъэфIэIуауэ банкI ­мелуан 32-рэ мин 890-рэ къыщIагъэкIащ икIи а бжыгъэхэр нэгъабэ елъытауэ хуэди 2,2-кIэ нэхъыбэщ.
Консерв промышленностым хиубыдэ предприятэхэм помидорхэр къехьэлIэжынымрэ гъэфIэIунымрэ зрагъэ­убгъу. А лэжьыгъэр псом япэ иригъэжьащ «Агро-Инвест» ООО-м. Заводым помидор тонн 238-рэ къришэлIащ икIи банкI мелуан 1,2-м нэблагъэ хьэзыр ищIащ. Нэ­гъабэ и апхуэдэ зэманым елъытауэ ар проценти 148-рэ мэхъу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и консерв промышленностым и IуэхущIапIэхэм мыгувэу ирагъэжьэнущ мыхьэнэшхуэ зиIэ къыкIэлъыкIуэ лэжьыгъэр - нартыху цIынэр Iухы­жы­нымрэ ар гъэфIэIунымрэ.
АУШЫДЖЭР  Борис.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.