ГъэпцIакIуэхэм дзыхь яхуэвмыщI

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ телефоныр, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр къагъэ­сэбэпу цIыхухэр къызэрагъапцIэм пэ­щIэ­тыным теухуа брифинг. Абы хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу республикэм щыIэм, Урысей  МВД-м и Налшык къалэ управленэм ядэлажьэ Жы­лагъуэ советым я лIыкIуэхэр.

Налшык къалэм щыIэ УМВД-м дознаниемкIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и ­полковник Асанов Заур тепсэлъыхьащ зэIущIэр зытеухуа щIэпхъаджагъэм хуэдэхэр къэмыгъэхъуным, ялэжьахэр зэхэгъэкIы-ным ехьэлIауэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм къагъэсэбэп Iэмалхэм. Къыхигъэщащ Налшык къалэм нэхъ зыщызыубгъуа телефон, Интернет-гъэпцIэныгъэхэм, бзаджащIэхэм я лей цIыхухэм къатемыхьэн папщIэ зэрызаIыгъыпхъэр.
- БзаджащIэхэм, щхьэусыгъуэхэр къагуп­сысурэ, цIыхухэм къыIэщIахыф я банк картэхэм узэрихьэнур, языныкъуэхэм а гъэп­цIакIуэхэм дзыхь хуащIри, я ахъшэр абыхэм хуагъэхь, - жиIащ Асановым. Абы къы­- зэ­рыхигъэщащи, телефон гъэпцIакIуэхэм япэ­щIэхуэр пенсионерхэм я закъуэкъым,    атIэ яхэтщ курыт ныбжь зиIэхэри. Асанов Заур къызэрилъытэмкIэ, профилактикэ лэжьыгъэм жыджэру къыхэшэн хуейщ банкым и лэжьакIуэхэри - цIыхухэр апхуэдэ гъэп­цIа­кIуэхэм я хьэгъэщагъэхэм зэрыщахъумэ Iэмалхэр абыхэм ящIэн папщIэ.
УМВД-м следствэмкIэ и управленэм и следователь, полицэм и подполковник Псэунэ Хьэбас жиIащ бзаджащIэхэм Iэмал зэмы­лIэужьыгъуэхэр къызэрагъэсэбэпыр. Абыхэм язщ номерхэр зэрахъуэжыр.
Зытепсэлъыхь Iуэхум теухуа я еплъыкIэхэр къыжаIащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым хэтхэу ШкIэжь Ирэнэрэ Васин Владрэ, УМВД-м и деж щыIэ Жыла­гъуэ советым и лIыкIуэ Пашалиев Ильяз сымэ.
- Дызытепсэлъыхь щIэпхъаджагъэхэр къэ­мы­хъун папщIэ Iэмал имыIэу егъэкIуэ­кIыпхъэщ цIыхухэр финанс Iуэхум щыгъэ-гъуэ­зэным хуэунэтIа зэIущIэхэр, абыхэм банк лэ­жьа­кIуэхэмрэ волонтёрхэмрэ къешэлIауэ, - жи­Iащ Пашалиевым.
Абыхэм къыхагъэщащ цIыхухэм я банк ­картэхэм ехьэлIа хъыбархэр нэгъуэщIхэм ­жрамыIэну, набдзэгубдзаплъэу щытыну, гузэвэгъуэм хэхуауэ жыхуаIэу къыщIэпсалъэ я Iыхьлыхэм ятеухуа упщIэхэр иратыну, икIи апхуэдэхэм деж псынщIэу абыхэм зы­пащIэну.
Брифингым и кIэухыу абы хэтахэм журналистхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.
КЪАН  Мырзэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.