Ди сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

КъуэкIыпIэ лъэпкъхэм гъуазджэмкIэ я къэрал музей Москва дэтым Мейкъуапэ къалэм щиIэ и къудамэм щагъэлъагъуэ ди республикэм и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм я къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

 

Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым зыкърагъэхьэлIащ икIи абы яфIэщIэщыгъуэу зыщаплъыхьащ Адыгей Республикэм и Iэтащхьэ ХъумпIыл Муратрэ АР-м щэнхабзэмкIэ и министр Аулъэ Юрэрэ.

Музейм къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ Адыгей Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Даут Сусанэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ.

Республикищым я сурэтыщI IэкIуэлъакIуэхэм я лэжьыгъи 160-рэ щагъэлъагъуэ музейм и къатитIым и пэшхэм. Ди щIыналъэм и художникхэм Мейкъуапэ ирагъэша я лэжьыгъэхэм дыщIагъуащ   республикэм и  музейм и фондым щахъумэхэм, езы    сурэтыщIхэм   я уней гъэтIылъыгъэхэм   щыщи. Абы утыку къыщрахьащ ди арджэнхэр, ятIэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр, скульптурэхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм къекIуалIэхэми къуэш республикэхэм я художникхэми яфIэгъэщIэгъуэнщ ди щIыналъэм  и сурэтыщIхэм я зэфIэкIыр.

Выставкэр шыщхьэуIум и 15 пщIондэ екIуэкIынущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.