Фатарланы санына къошулады

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре, жыл башланнганлы предприятияла бла организацияла эм энчи предпринимательле 2034 фатарны хайырланыргъа бергендиле. Андан сора да, энчи иеле 927 жашау журт сюегендиле.  
Къурулуш биригиуле бла 200,1 минг квадрат метрни тутхан неда былтыр бу замандан 26,9 процентге аслам фатарны, энчи предпринимательле да 141,4 минг квадрат метрни (38,6 процентге кёп)  ишлегендиле. Организацияланы бла   предприятияланы кючю бла да  58,7  минг квадрат метрде, 5,6 процентге аслам фатар тамам этилгенди.
Эл жерледе да сагъынылгъан кезиуде 96,9 минг квадрат  метрни тутхан жашау журтла ишленнгендиле.  Мында да танг кесек ёсюм эсленеди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн