Ал жанында – спортха кёллендириу

Миллет проектлени, федерал, регион эм муниципал программаланы  хайырындан республикада аслам спорт мекям ишленнгенди. Кёп элледе физкультура-саулукъну кючлеу комплексле, футбол эм спорт майданла ачылгъандыла, школлада спорт залла жангыртылгъандыла. Алай бла адамлагъа жарау этерге аслам онг чыкъгъанды, аланы жанындан да саулукълу жашау бардырыргъа, сабийлерин да спорт бла кюрешдирирге итиниулюк ёсгенди. Школчула да, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, хорлагъанланы къауумуна къошулгъанлары да ахшы шартды.
Битеу бу программаланы баш борчлары асламлы спортну бла физкультураны айнытыргъа себеплик этергеди. Спорт министерстводан бидиргенлерича, жылны ахырына Нальчикде «Дружба» скверни къатында спорткомплексни къурулушун бошаргъа белгиленеди. Ол 8 минг квадрат метрге жууукъ жерде орналады. Анда уллу универсал, тренажёр залла, 10 атдырыучу жери бла пневматика тир боллукъдула. Мында бир кереге жарауларын 138 адам бардыраллыкъдыла. Сабийлеге бла акъылбалыкъ болмагъанлагъа жюзюуден, фехтованиядан бла илишаннга атдырыудан секцияла ишлерикдиле.
Быйыл дагъыда 4 мингден аслам квадратметрлик буз араны къурулушу башланнганды, анда хоккей, фигурный катание, керлинг бла кюреширге жарарыкъды. Ол Нальчик сууну жагъасында 2-чи Тамань дивизия эм Хужоков атлы орамланы, Осетинская эм Владикавказское шоссени тийрелеринде уллу жаш тёлю спорт кластерни къурауну биринчи кесегиди. Анга шёндюгюлю баскетбол зал, регби ойнарча майдан эм сабий спорт-оюн ара да кирликдиле.
Сентябрьге Тёбен Чегемде - гитче футбол майдан, Аргуданда жылны ахырына ГТО-ну нормативлерин берирча майдан, экинчи жыл а Элбрусда да аллай объект ишленирикдиле. Спорт инфраструктураны айнытыу проектле республиканы битеу районларында да бардырыллыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.