ШЫЩХЬЭУIУ

Еянэ мазэм, августым, Римым и пащтыхь Октавиан Август и цIэр фIащащ. Адыгеибзэ псалъалъэми итыр а фIэщыгъэцIэращ: «Августыр гъэмэфэ мэзищым ящэнэрэ. Августыр гъэмэфэкIэ маз».
 Къэбэрдейхэми адыгейхэми ди зэманым къагъэсэбэпыр «шыщхьэуIу» псалъэращ. Ди деж здрахауэ, ди лъэпкъэгъу Сирием, Иорданием щыпсэухэми жаIэр аращ. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, шыщхьэуIу мазэм удзхэр мэгъуж, щIыми бжьыхьэмэ къыхихын щIедзэ.
«ШыщхьэуIу» псалъэм къикIыр нэсу убзыхуакъым. Нэхъыжьхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар шыр, и щхьэр ищIу зэрызэбэдзауэм, жьы зэрызыщIигъэхум къытекIащ. Псалъэр зэрызэхэт IыхьэкIэ зэпкърыпхрэ уеплъми и мыхьэнэр гурыIуэгъуэкъым. Мыпхуэдэ псалъэ къэхъукIэм куэдрэ урихьэлIэркъым. Нэгумэ Шорэ къегъэсэбэп гамахокемазh псалъэр: гъэмахуэм и кIэ мазэ. «Гамахокемазh – гъэмахуэкIэмазэ» - «лета конечный месяц».
 Мы мазэм зекIуэ ежьэнухэм я шыр бжьыхьэ зекIуэм хуагъэхьэзырырт. НэгъуэщIу жыпIэмэ, бо кIыфIым щIэту шыхэр ягъашхэрт, пщыхьэщхьэ жьауэм и деж къыщIашурэ зрагъэукъуэдийрт, телъэщIыхьырт, ягъэпскIырт.
Апхуэдэурэ махуэ тIощI нэсыхукIэ ягъэшха шым лы зытрилъхьа иужькIэ мащIэ-мащIэурэ къагъажэу, псы къежэхым хагъэтт, жэрыгъэ кIыхькIи ягъэунэхуурэ шыр зэпэщ ящIырт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.