ИНТЕРНЕТЫМ И ЛЭЖЬЭКIЭМ ЩIИГЪЭХУЭБЖЬАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Дагъыстаным, Ставрополь щIыналъэм зыплъыхьакIуэ кIуэхэм папщIэ телефон зэпыщIэныгъэхэмкIэ оператор нэхъ ины дыдэм – МегоФоным – 4G лъэщагъ зиIэ интернетым зригъэубгъуащ. ЩIыпIэ пхыдзахэм, бгылъэ жыжьэхэм, къурш жьэгъухэм кIуэ зыплъыхьакIуэхэм Iэмал яIэ хъуащ интернетыр зэпыу имыIэу къагъэсэбэпыну.
МегоФоным щылажьэ инженерхэм 4G лъэщагъ зиIэ интернетыр щIэзыгъэхуабжьэ пкъохэр цIыху куэд здэкIуэ щIыпIэхэм щагъэуващ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ:
• Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ Чегет и Iэгъуэблагъэхэмрэ;
• Дагъыстаным хыхьэ Сулак къуэладжэмрэ СарыкъумкIэ зэджэ пшахъуэщIымрэ;
• Къэршей-Шэрджэсым хыхьэ Домбай къуажэмрэ ФошатэкIэ зэджэ псыкъелъэхэмрэ;
• Ставрополь щIыналъэм щыIэ Псыхуабэ цIыкIур.
LTE станцхэм лэжьэн зэрыщIадзэу, зы секундэм къриубыдэу интернетым и псынщIагъыр ику иту Мбит I5-20 хуэдизкIэ хэхъуэнущ, нэхъыбэ дыдэу Мбит 75-м нэсынущ. Абы зыплъыхьакIуэхэм трах сурэтхэр нэхъ псынщIэу интернетым кърагъэувэну, тхыгъэ мащIэхэр иратхэну Iэмал къаритынущ. Абы къищынэмыщIауэ, цIыхухэм яхузэфIэкIынущ эфир занщIэхэр къызэрагъэпэщу интернетым ягъэкIуэну.
МегаФоным хъыбар къызэритамкIэ, 2022 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыплъыхьакIуэ къэкIуа цIыхухэм я бжыгъэр нэгъабэрейм еплъытмэ, процент I8-кIэ хэхъуащ. Нэхъыбэр къыздикIыр Мэзкуу къалэмрэ абы къедза щIыналъэхэмрэщ.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.