БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди. Ол 2007-2012 жыллада туугъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Анда Нальчикден, Баксанёнокдан, Урвандан эм Теркден 100-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Алай кеслерини жыл сан къауумларында хорлагъанланы араларында Диана Кодзокова, Самира Наурузова, Роксана Бахова, Идар Жиляев, Саид Мамиков, Ренат Кажешев болгъандыла. Кристина Мамикова, Злата Гурзиева, Самира Кержинова, Руслан Шублаков, Асланбек Бжахов, Алихан Калмыков экинчилени санындадыла. «Доммакъны» уа Улбашланы Таира, Ахметланы Амирхан, Залина Шакова, Самия Мусаева, Мурат Кодзоков эм Салим Абазов   алгъандыла.

Бу эришиулени эсеплерине кёре биринчи жерге чыкъгъанла сентябрьде Адлер шахарда бырдырыллыкъ битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла.

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.