«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде анга 4,5 мегаватт ток бериледи.

«Зеленая компания» республиканы районларында юч минг гектардан аслам жерде  жемишле бла тахта кёгетле ёсдюреди эм  консервала  жарашдырады. Энди къошакъ халда ток берилгенини хайырындан тирлик сакъланырча комплекс эм  насос станция да ишленирикдиле.   

- Бизни продукциягъа  сурам  ёсе барыр ючюн жемишлени бла тахта кёгетлени качествосун игилендирирге итинебиз. Ол санда болгъан  оборудованиябызны  жангыртыргъа эм инвестиция проектлени хайыры бла  районлада  бийик технологиялы агропредприятияла къурар муратлыбыз.  Электрокюч тийишли халда  берилмесе  ол ишлени тынгылы тамамлар онг жокъду. Болсада энергетикле, проектлени республикагъа да магъаналылыгъын ангылап,  не заманда да бизни  жумушубузну тамамларгъа угъай демейдиле,- дейди предприятияны таматасыны орунбасары  Лев Темирканов.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн