ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула. Алай болса, не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатадыла.

План бла белгиленнген ремонт ишлени юсюнден хайырланыучулагъа билдирмей, суу бла жалчытыучу компания аланы аллындан окъуна бардырыргъа эркин тюйюлдю. Кёп фатарлы юйде жашагъанла билирча, аны аллында билдириу къагъыт тагъаргъа керекдиле. Алай этилсе, адамланы аш хазырларча неда абери жууарча суу алып къояргъа заманлары боллукъду.

Сууну болмагъан борчла ючюн тыяргъа жарамайды. Адамны тёлериги бар эсе уа, аны юсюнден эмда борчну жабарча неллай бир заман къалгъанын да билдирирге керекдиле. Бир бек уллу сылтау болмай, сууну тыяргъа неда аны басымын азайтыргъа жарамайды. Бу жаны бла не тюрлю тыйгъыч болса да, адамла аны юсюнден билирге эркиндиле.

Кезиулю ремонт ишлени энчи регламенти барды. Аланы тындыргъандан сора суу бла олсагъат жалчытып башларгъа тийишлиди. Ол кёп заманны келмей турса уа? Анга юйню жумушларына къарагъан компания жууаплыды. Система ишлеп башлагъандан сора, ол сууну тыяргъа эркин тюйюлдю. Сууукъ суу жокъ эсе, водоканалгъа, сагъынылгъан компаниягъа неда ТСЖ-гъа сёлеширге боллукъду.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн