ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула. Алай болса, не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатадыла.

План бла белгиленнген ремонт ишлени юсюнден хайырланыучулагъа билдирмей, суу бла жалчытыучу компания аланы аллындан окъуна бардырыргъа эркин тюйюлдю. Кёп фатарлы юйде жашагъанла билирча, аны аллында билдириу къагъыт тагъаргъа керекдиле. Алай этилсе, адамланы аш хазырларча неда абери жууарча суу алып къояргъа заманлары боллукъду.

Сууну болмагъан борчла ючюн тыяргъа жарамайды. Адамны тёлериги бар эсе уа, аны юсюнден эмда борчну жабарча неллай бир заман къалгъанын да билдирирге керекдиле. Бир бек уллу сылтау болмай, сууну тыяргъа неда аны басымын азайтыргъа жарамайды. Бу жаны бла не тюрлю тыйгъыч болса да, адамла аны юсюнден билирге эркиндиле.

Кезиулю ремонт ишлени энчи регламенти барды. Аланы тындыргъандан сора суу бла олсагъат жалчытып башларгъа тийишлиди. Ол кёп заманны келмей турса уа? Анга юйню жумушларына къарагъан компания жууаплыды. Система ишлеп башлагъандан сора, ол сууну тыяргъа эркин тюйюлдю. Сууукъ суу жокъ эсе, водоканалгъа, сагъынылгъан компаниягъа неда ТСЖ-гъа сёлеширге боллукъду.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.