ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону «Эколого-биология ара» къошакъ билим бериу учреждениясыны устазлары къатышхандыла.

 Устазланы эм заповедникни ишчилерини башчылыкъларында сабийле Бызынгы участкада экология жолчукъланы тапландырыу, айбатландырыу бла кюрешгендиле. Волонтёрла билдириу къангаланы орнатыргъа болушхандыла, заповедникни ариу табийгъатын кёрюрча  жолоучулукълагъа, шагъырейлениу экскурсиялагъа да баргъандыла.

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, добровольчество программаны борчу къудуретни сакълауду, аны проблемаларына жамауатны эсин бурдурууду, экология туризмни айнытыуду. Бызынгыны экология жолчукълары,  туристле аслам сайлайдыла, алада Ара Кавказны бийик тауларында ёсген битимлени, жашагъан жаныуарланы кёрюрге, сёз ючюн турланы бла къушланы, сейирлик ландшафтлада таза хауа бла солургъа боллукъду. Быллай сейирлик жерледе волонтёрство ол жангызда табийгъатда урунуу тюйюлдю, аны къоруулау ишге къолдан келгенича болушлукъ этиудю. Доброволецле заповедникде не тюрлю да жумушланы – илму, эколого-жарыкъландырыу, ремонт, къурулуш, информация-ангылатыу, сурат алыу эм башха - тамамлаугъа къатышыргъа боллукъдула.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн