БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 44-м щызэхэта зэпеуэхэм щытекIуа спортсмен 300-м нэблагъэ. 

Зи хьэлъагъыр килограмм 45-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэкIа зэIущIищми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа ди лъэпкъэгъу Бицу Къантемыр зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 
КIэблахъуэ Рузанэ (кг 59-рэ), Ахъмэтхэ Дамиррэ (кг 59-рэ) Борисрэ (кг 78-рэ) спартакиадэм и домбеякъ медалхэр къахьащ. 
Гуп зэпеухэм Бекъул Миланэ, КIэблахъуэ Рузанэ, Ахъмэт Дамир, Щокъуий Ислъам сымэ зыхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхар жыджэру япэщIэтащ Урысейм и спорсмен цIэрыIуэ куэдым икIи ещанэ увыпIэр яубыдащ. 
Ди спортсменхэр ягъэхьэзыращ Ахъмэт Амиррэ БжэныкIэ Резуанрэ. 
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.