САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. Абы папщIэ фIыщIэ хуащI гъуэгу-плъыр къулыкъум и лэжьакIуэхэм. 
Старэ Шэрэдж къуажэм къалэныр щезыхьэкI автоинспекторхэм захуигъэзащ гъуэгум тет шофер пIейтейм, сабий сымаджэщым нэхъ псынщIэу нэсынымкIэ къадэIэпыкъуну елъэIуу. ЩIалэм илъэситI хъу и къуэ цIыкIум лъы фIэкIуэдырти, икIэщIыпIэкIэ дохутыр дэIэпыкъуэгъу хуейт. Сабийм и щытыкIэр кIуэ пэтми екIакIуэрт. 
Полицэм и лейтенант нэхъыжь Пщынокъуэ Ислъамрэ полицэм и лейтенант ХьэцIыкIу Маратрэ адэ-анэмрэ я къуэ цIыкIумрэ сабий клиникэ сымаджэщым нэгъэсыным елIэлIащ. Дохутырхэр и чэзум къадэIэпыкъуащ. Иджы Асхъат цIыкIу и гъащIэмрэ узыншагъэмрэ тэмэмщ. 
«ФIыщIэ яхудощI инспекторхэм зэрызыкъытщIагъэкъуам папщIэ. Я IэщIагъэм зэрыхуэIэижьым, я гуапагъэмрэ цIыхугъэмрэ папщIэ», - къатхащ щIалэ цIыкIум и адэ-анэм. 
Апхуэдэ Iуэху къыщыхъуащ республикэм и Шэджэм районми. Полицэм и лейтенант нэхъыжьхэу Сындыку Наурбэчрэ Жансуев Азэмэтрэ закъыхуигъэзащ щIыпIэм щыпсэум. ЦIыхухъум зэрыжиIамкIэ, лъхуапIэм кIуэуэ Шэджэм къалэм гъуэгу здытетым, сабийр дунейм къытехьэну зыкъригъащIэ хъуат и щхьэгъусэм. 
Полицейхэм унагъуэр псынщIэу Перинатальнэ центрым нагъэсащ. Куэд дэмыкIыу дунейм къытехьащ сабий узыншэ цIыкIу. 
«КъыддэIэпыкъури ахэр зынщIэу IукIыжахэщ. ФIыщIэшхуэ яхудощI къызэрыддэIэпыкъуам папщIэ», - къатхащ зэщхьэгъусэхэм.
Езы полицейхэм жаIэ сыт щыгъуи цIыхухэм ядэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр. 

Зыгъэхьэзырар Уэрдокъуэ Женящ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.