САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. Абы папщIэ фIыщIэ хуащI гъуэгу-плъыр къулыкъум и лэжьакIуэхэм. 
Старэ Шэрэдж къуажэм къалэныр щезыхьэкI автоинспекторхэм захуигъэзащ гъуэгум тет шофер пIейтейм, сабий сымаджэщым нэхъ псынщIэу нэсынымкIэ къадэIэпыкъуну елъэIуу. ЩIалэм илъэситI хъу и къуэ цIыкIум лъы фIэкIуэдырти, икIэщIыпIэкIэ дохутыр дэIэпыкъуэгъу хуейт. Сабийм и щытыкIэр кIуэ пэтми екIакIуэрт. 
Полицэм и лейтенант нэхъыжь Пщынокъуэ Ислъамрэ полицэм и лейтенант ХьэцIыкIу Маратрэ адэ-анэмрэ я къуэ цIыкIумрэ сабий клиникэ сымаджэщым нэгъэсыным елIэлIащ. Дохутырхэр и чэзум къадэIэпыкъуащ. Иджы Асхъат цIыкIу и гъащIэмрэ узыншагъэмрэ тэмэмщ. 
«ФIыщIэ яхудощI инспекторхэм зэрызыкъытщIагъэкъуам папщIэ. Я IэщIагъэм зэрыхуэIэижьым, я гуапагъэмрэ цIыхугъэмрэ папщIэ», - къатхащ щIалэ цIыкIум и адэ-анэм. 
Апхуэдэ Iуэху къыщыхъуащ республикэм и Шэджэм районми. Полицэм и лейтенант нэхъыжьхэу Сындыку Наурбэчрэ Жансуев Азэмэтрэ закъыхуигъэзащ щIыпIэм щыпсэум. ЦIыхухъум зэрыжиIамкIэ, лъхуапIэм кIуэуэ Шэджэм къалэм гъуэгу здытетым, сабийр дунейм къытехьэну зыкъригъащIэ хъуат и щхьэгъусэм. 
Полицейхэм унагъуэр псынщIэу Перинатальнэ центрым нагъэсащ. Куэд дэмыкIыу дунейм къытехьащ сабий узыншэ цIыкIу. 
«КъыддэIэпыкъури ахэр зынщIэу IукIыжахэщ. ФIыщIэшхуэ яхудощI къызэрыддэIэпыкъуам папщIэ», - къатхащ зэщхьэгъусэхэм.
Езы полицейхэм жаIэ сыт щыгъуи цIыхухэм ядэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр. 

Зыгъэхьэзырар Уэрдокъуэ Женящ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.