НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ. Зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ икIи ирагъэкIуэкIащ Олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и тренерхэмрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыщыIэ ЩIалэгъуалэ советымрэ. Псори зэхэту абы ирихьэлIащ цIыхуищэм щIигъу. 

ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм я ныбжь елъытауэ гуэшауэ щыта гупхэм пашэныгъэхэр щаубыдащ Къуэдзокъуэ Дианэ, Наурыз Самирэ, Бахъуэ Роксанэ, Жылау Идар, МамыкIэ Саид, Къэшэж Ренат сымэ. 
Зэхьэзэхуэм абсолютнэ текIуэныгъэр къыщихьащ очко бжыгъэ нэхъыбэ дыдэ хъыджэбз цIыкIухэми щIалэ цыкIухэми я деж щызыIэрызыгъэхьа Къуэдзокъуэ Дианэ. Абы иратащ КъБР-м Спортым и ветеранхэм ягъэува фэеплъ кубокыр. 
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ хэтынущ фокIадэм Адлер щекIуэкIыну «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэм. 
 

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.