ХАР ЮЙГЕ - ТЕРК ЭМ КАЧЕСТВОЛУ ИНТЕРНЕТ

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда Ростелеком компанияны бёлюмю  цифралы сервисле терк ишлерча  Шитхала, Морзох, Анзорей, Тёбен Черек, Котляревская эм  Александровская элледе  оптика-волокнодан чыбыкъла тартханды. Ол сетьлени жангыртыу бла байламлы инвестициялы проектни чеклеринде бардырылгъанды. 

- Алгъаракълада сагъынылгъан элледе жашагъанла Интернетге къошулур ючюн  багъырдан   чыбыкълагъа къошулгъандыла. Алай бюгюнлюкда ала качестволу связь бла жалчыталмайдыла. Анга кёре, бу жол  бюгюннгю излемге келишген  жангы ыз бла 5 минг юйню жалчытыргъа онг табылгъанды,- дейди  Ростелекомну хайырланыучула бла байламлыкъ жюрютюу бёлюмюню таматасы   Дмитрий Шеметов.

Жангы оптика Интернет бла  1 Гбит/с жалчытхандан сора да, практика жаны бла да ышангылыды.  Ол шарт Ростелекомну цифралы  сервислерин къаллай бир болса да къошаргъа онг береди.  Сёз ючюн, «Акъыллы юй» программа жашау журтну иеси болмагъан кезиуде  къоркъуусузлукъгъа жууаплы болады. Системаны  датчиклери адам, жаныуар жюрюселе, терезе, эшик ачылса, тютюн чыкъса, суу, газ быргъыла жиберселе да  юйню иесини смартфонуна  билдиредиле.

- Арт жыллада  оптиканы къурулушун GPON технология бла бардырабыз. Былтыр жангы сервис  сегиз мингден аслам  адамгъа тартылгъанды.  Быйыл сагъынылгъан алты элден сора да, Заюково бла  Вольный Аул  микрорайоннга да чыбыкъла тартханбыз. Жылны ахырына жангы технология бла энтта да он элни жалчытыр муратлыбыз,- деп къошханды  Ростелекомну бёлюмюню таматасы  Залим Хутов.

Статистика  кёргюзтгенича, Ростелекомну абонентлери Интернетге  кеслери сайлагъан приложенияла бла цифралы  сервислени  къошаргъа сюедиле. Сёз ючюн,   «Технология развлечения» приложенияда  Интернет 100 Мбит/с бла бериледи.  Анга тюзюнлей  телевидение  эм Wink – тюзюнлей кинотеатр да киредиле. Бюгюнлюкде акция бла ол бир айгъа хакъсыз бериледи  ызы бла хар айдан 750 сом тёлерге керекди. 

Интернетге къошулууну,  тарифлени эм башха тюрлю жумушланы  юсюнден Ростелекомну сайтында окъургъа неда бу телефон номерге сёлешип толуракъ билирге  боллукъду - 8 800 1000 800.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.