ЖАНГЫРТЫЛГЪАН ЖОЛЛАДА КЕМЧИЛИКЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН БИЛДИРИГИЗ

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла. Сёз мында «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде жангыртылгъан орамланы тап халгъа келтириуню юсюнден барады.

Гражданланы сёлешгенлерине къулакъ салып, ОНФ-ни келечилери къайсы жоллада кемчилик табылгъан эсе да, кеслери барып къарагъандыла. Сёз ючюн, 2019 жылда ремонт этилген Некрасова орамда канализация люкланы тёртден бири чёкген эди. Машиналада жюрюгенлеге ол артыкъ хычыуун кёрюнмегени баямды. Былтыр а, ол жолгъа ремонт этген подрядчик люкланы тийишли бийикликге кётюргенди. Алай анда энтта да этер иш табылгъанды.

«Будай улу эмда Марко Вовчок атлы орамланы талай жерлеринде асфальт бузулуп тургъанын эслегенбиз. Ол Некрасова орамда бир люк чёкгенин да кёргенбиз. Аны барын да жер-жерли властьлагъа билдиргенбиз», - дегенди ОНФ-ни «Къоркъуусузлу эмда качестволу жолла» бёлюмюню эксперти Анзор Тхамоков.  

Жамауатны келечилери рейдге чыкъгъан кезиулеринде энтта да талай орамгъа кёз жетдиргендиле. Ол санда Муртазовская, Урожайная, Черекская, Вологирова, Фурманова, Канукоева орамлада да болгъандыла. Алада уа бузукълукъ табылмагъанды.

Гражданладан ОНФ былай тилейди: кёп болмай жангыртылгъан жоллада кемчилик кёрсегиз, аны суратха тюшюрюп, алагъа ашырыгъыз. Активистле уа анга кёре жер-жерли власть органлагъа сёлешип, ишни бардыргъан подряд организацияны ол тийреледе хар нени да тап этдирирча чакъырлыкъдыла.

 

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс