ЯЩЫБГЪЭГЪУПЩЭ ХЪУНУКЪЫМ

Курп ЛъагапIэхэм щиухащ иджыблагъэ зи гугъу фхуэтщIа, 115-нэ шуудзэм и цIэкIэ ирагъэкIуэкIа зекIуэр. 

Республикэм къыщызэрагъэпэщ махуэшхуэхэр сыт щыгъуи я шыфэлIыфэ гуакIуэмкIэ зыгъэбжьыфIэ «Шу Хасэм» щыщ щIалэхэр мэкъуауэгъуэм и 22-ми нэр ятепщIыпщIэу щIэращIэхэт. ЦIыхубэри хуэзэшат щхьэусыгъуэ щхьэхуэхэм я зэранкIэ куэд щIауэ утыку къимыхьэжа «къэбэрдей шуудзэм». Шыхэр зэрызэмыщхьым хуэдэт абыхэм я цейхэмрэ Iэщэ-фащэмри. Нэхъыщхьэращи, мы щIалэхэм я фIыгъэкIэ, лъэпкъ щыгъыныгъуэр къэфакIуэ ансамблхэм я закъуэ «ямылажьэу», фащэр адыгэлIым щыщ хъужащ, адыгэшми и псэр тыншыжащ. 
Шу 50-м щIигъу хэтащ зи гъуэгуанэр Курп ЛъагапIэхэм нэзыхуса уанэгурысхэм я гупым. КъБР-м, Урысейм, II5-нэ шууей дивизэм я ныпхэм дэхуарзэ лъэпкъ бэракъми дауэдапщэм псэщIэ къыIуигъакIэрт. 
«Сэ си адэшхуэр мыбдежым щызэуащ, - жиIащ «Шу Хасэм» и унафэщI Къудей Аслъэн. – Ар танк бригадэм и унафэщIу щытащ, Невский Александр и цIэр зезыхьэ орденыр къыхуагъэфэщат. Си дежкIэ пщIэ лейщ си нэхъыжьри сигу къэзгъэкIыжыну, II5-нэ шуудзэм и цIэкIэ зэхэдубла зекIуэми сыхэтыну. ЩIалэгъуалэм ящыбгъэгъупщэж хъунукъым I945 гъэм къахьа ТекIуэныгъэм уасэу щIатар зыхуэдизыр». 
Курп ЛъагапIэхэм деж щекIуэкIа фэеплъ зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед, зи сабиигъуэр зауэ лъэхъэнэм хиубыда нэхъыжьыфIхэр, Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэм къикIа еджакIуэхэр.
«Шу хасэм» фIыщIэ лей хуащI гупыр езыгъэблэгъа, зекIуэр къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ яхуэхъуа Щомахуэ Мурат. Тэрч районым и ГИБДД-м и лэжьакIуэу шухэм псы къапезыхьэжьахэми Тхьэр арэзы къахухъу. 
 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.