ЯЩЫБГЪЭГЪУПЩЭ ХЪУНУКЪЫМ

Курп ЛъагапIэхэм щиухащ иджыблагъэ зи гугъу фхуэтщIа, 115-нэ шуудзэм и цIэкIэ ирагъэкIуэкIа зекIуэр. 

Республикэм къыщызэрагъэпэщ махуэшхуэхэр сыт щыгъуи я шыфэлIыфэ гуакIуэмкIэ зыгъэбжьыфIэ «Шу Хасэм» щыщ щIалэхэр мэкъуауэгъуэм и 22-ми нэр ятепщIыпщIэу щIэращIэхэт. ЦIыхубэри хуэзэшат щхьэусыгъуэ щхьэхуэхэм я зэранкIэ куэд щIауэ утыку къимыхьэжа «къэбэрдей шуудзэм». Шыхэр зэрызэмыщхьым хуэдэт абыхэм я цейхэмрэ Iэщэ-фащэмри. Нэхъыщхьэращи, мы щIалэхэм я фIыгъэкIэ, лъэпкъ щыгъыныгъуэр къэфакIуэ ансамблхэм я закъуэ «ямылажьэу», фащэр адыгэлIым щыщ хъужащ, адыгэшми и псэр тыншыжащ. 
Шу 50-м щIигъу хэтащ зи гъуэгуанэр Курп ЛъагапIэхэм нэзыхуса уанэгурысхэм я гупым. КъБР-м, Урысейм, II5-нэ шууей дивизэм я ныпхэм дэхуарзэ лъэпкъ бэракъми дауэдапщэм псэщIэ къыIуигъакIэрт. 
«Сэ си адэшхуэр мыбдежым щызэуащ, - жиIащ «Шу Хасэм» и унафэщI Къудей Аслъэн. – Ар танк бригадэм и унафэщIу щытащ, Невский Александр и цIэр зезыхьэ орденыр къыхуагъэфэщат. Си дежкIэ пщIэ лейщ си нэхъыжьри сигу къэзгъэкIыжыну, II5-нэ шуудзэм и цIэкIэ зэхэдубла зекIуэми сыхэтыну. ЩIалэгъуалэм ящыбгъэгъупщэж хъунукъым I945 гъэм къахьа ТекIуэныгъэм уасэу щIатар зыхуэдизыр». 
Курп ЛъагапIэхэм деж щекIуэкIа фэеплъ зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед, зи сабиигъуэр зауэ лъэхъэнэм хиубыда нэхъыжьыфIхэр, Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэм къикIа еджакIуэхэр.
«Шу хасэм» фIыщIэ лей хуащI гупыр езыгъэблэгъа, зекIуэр къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ яхуэхъуа Щомахуэ Мурат. Тэрч районым и ГИБДД-м и лэжьакIуэу шухэм псы къапезыхьэжьахэми Тхьэр арэзы къахухъу. 
 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.