ЭНЧИ САКЪЛАННГАН ЖЕРЛЕНИ АЙНЫТЫУГЪА ВОЛОНТЁРЛАНЫ КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫ

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде тёрели волонтёрланы лагери программа болгъанды. Аны биринчи сменасына   Россейни география обществосуну «ЮНЭК»   жаш тёлю клубуну  келечилери бла экология-биология араны  (ЭБЦ) педагоглары  къатышхандыла. Ала Бызынгы участокда тёгерек-башны игилендириуге - ремонт этерге, экология жолчукъланы тапландырыргъа болушхандыла.   Билдириу къангаланы  жерлерине тагъаргъа болушхандыла,  экскурсиягъа къатышхандыла эм  суратха, видеогъа да  тюшгендиле.

Волонтёр программаны  магъанасы, КъМР-ни бийик-тау заповеднигини тамашалыгъын кёргюзтюрге, кийик табийгъатха аяулу кёзден къараргъа юйретирге эм экология туризмни айнытыргъады. 

Энчи сакъланнган жерни Бызынгыда  участогун аслам турист жокълайды.   Мында Ара Кавказны битимлери,  жаныуарлары эм къанатлылары да барды.  Экология жолчукъда жугъутурла, тюрлю-тюрлю  къушла, къашхалы эчкиле да тюбейдиле. Бызынгы хуна Сюеме черекден  башлап, Сюеме чучхургъа дери созулады. Бызынгы  бла  Мижирги буз къаяла эм Хулам, Бызынгы хунала  къонакъланы сейирге къалдырмай къоймайдыла.

Жаш адамла табийгъатны игилендириу бла байламлы ишге къатышханлары бла бирге аны къорууларгъа да юйренедиле. Ала  кордонлада  ремонт эм къурулуш ишлеге да къатышадыла. Экология жаны бла тюрлю-тюрлю акциялагъа тири къатышадыла.   Бу жол да заповедникни келечилери  программагъа къатышханла кеслерин тири кёргюзтгенлерин эм иги кесек жумушну тамамларгъа болушханларын чертгендиле.

Заповедникни администрациясы «ЮНЭК» жаш клубну келечилерине эм ЭБЦ-ни устазларына ыразылыгъын билдирип, этилген жумушланы себеплигин кёрюрча  экинчи жылда  къонакъгъа чакъыргъанды.

Тогъузаланы Лейля. КъМР-ни Бийик-тау заповеднигини экологиядан жарыкъландырыу бёлюмюню таматасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.