ЭНЧИ САКЪЛАННГАН ЖЕРЛЕНИ АЙНЫТЫУГЪА ВОЛОНТЁРЛАНЫ КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫ

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде тёрели волонтёрланы лагери программа болгъанды. Аны биринчи сменасына   Россейни география обществосуну «ЮНЭК»   жаш тёлю клубуну  келечилери бла экология-биология араны  (ЭБЦ) педагоглары  къатышхандыла. Ала Бызынгы участокда тёгерек-башны игилендириуге - ремонт этерге, экология жолчукъланы тапландырыргъа болушхандыла.   Билдириу къангаланы  жерлерине тагъаргъа болушхандыла,  экскурсиягъа къатышхандыла эм  суратха, видеогъа да  тюшгендиле.

Волонтёр программаны  магъанасы, КъМР-ни бийик-тау заповеднигини тамашалыгъын кёргюзтюрге, кийик табийгъатха аяулу кёзден къараргъа юйретирге эм экология туризмни айнытыргъады. 

Энчи сакъланнган жерни Бызынгыда  участогун аслам турист жокълайды.   Мында Ара Кавказны битимлери,  жаныуарлары эм къанатлылары да барды.  Экология жолчукъда жугъутурла, тюрлю-тюрлю  къушла, къашхалы эчкиле да тюбейдиле. Бызынгы хуна Сюеме черекден  башлап, Сюеме чучхургъа дери созулады. Бызынгы  бла  Мижирги буз къаяла эм Хулам, Бызынгы хунала  къонакъланы сейирге къалдырмай къоймайдыла.

Жаш адамла табийгъатны игилендириу бла байламлы ишге къатышханлары бла бирге аны къорууларгъа да юйренедиле. Ала  кордонлада  ремонт эм къурулуш ишлеге да къатышадыла. Экология жаны бла тюрлю-тюрлю акциялагъа тири къатышадыла.   Бу жол да заповедникни келечилери  программагъа къатышханла кеслерин тири кёргюзтгенлерин эм иги кесек жумушну тамамларгъа болушханларын чертгендиле.

Заповедникни администрациясы «ЮНЭК» жаш клубну келечилерине эм ЭБЦ-ни устазларына ыразылыгъын билдирип, этилген жумушланы себеплигин кёрюрча  экинчи жылда  къонакъгъа чакъыргъанды.

Тогъузаланы Лейля. КъМР-ни Бийик-тау заповеднигини экологиядан жарыкъландырыу бёлюмюню таматасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.