ПОЛИЦИЯЧЫЛА СОЛУУ ЛАГЕРЬНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫЛА

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа келгендиле. Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспектор полицияны подполковниги Жылкъыбайланы Зарема жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа наркотикле адамны санларына салгъан заранны ангылатханды, саулукълу жашауну жорукъларыны юсюнден да айтханды.

Ушакъны кезиуюнде наркотиклени законсуз сатыу-алыу бла кюрешгенле къаллай жууапха тартылгъанларыны  юсюнден да айтхандыла. Сёз электрон тютюнлени, шёндю жаш тютюнню орунуна ичген къошакъ затланы хаталарыны юслеринден да баргъанды.

Ахырында Жылкъыбайланы Зарема солуу кезиуде сакъ болургъа, къоркъуусузлукъну жорукъларын сакъларгъа да чакъыргъанды. «Иги солуп, къарыу алып, жангы окъуу жылгъа иги хазырланыгъыз. Биз а сизге насып, саулукъ тежейбиз»,-дегенди тюбешиуню ахырында полициячы.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.