ПОЛИЦИЯЧЫЛА СОЛУУ ЛАГЕРЬНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫЛА

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа келгендиле. Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспектор полицияны подполковниги Жылкъыбайланы Зарема жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа наркотикле адамны санларына салгъан заранны ангылатханды, саулукълу жашауну жорукъларыны юсюнден да айтханды.

Ушакъны кезиуюнде наркотиклени законсуз сатыу-алыу бла кюрешгенле къаллай жууапха тартылгъанларыны  юсюнден да айтхандыла. Сёз электрон тютюнлени, шёндю жаш тютюнню орунуна ичген къошакъ затланы хаталарыны юслеринден да баргъанды.

Ахырында Жылкъыбайланы Зарема солуу кезиуде сакъ болургъа, къоркъуусузлукъну жорукъларын сакъларгъа да чакъыргъанды. «Иги солуп, къарыу алып, жангы окъуу жылгъа иги хазырланыгъыз. Биз а сизге насып, саулукъ тежейбиз»,-дегенди тюбешиуню ахырында полициячы.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.