МИНГИ ТАУГЪА СЫНАМЛЫ ЁРЛЕУЧЮЛЕ ЧЫГЪАРЫКЪДЫЛА

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду. Анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 инсан чыгъарыкъдыла.

Республиканы Правительствосу телеграм-каналында билдиргеннге кёре, «Эльбрусиадагъа» къатышыргъа заявка асыры кёп адамдан келгени себепли, бюгюнлюкде аланы саны 200-ден атлагъанды, Россейни Альпинизмден федерациясы (ФАР) бу ишге жангызда таулагъа ёрлеуден сынаулары эм ФАР-да членствосу болгъан адамла къатышырча чек салгъанды.

Эсгертиу: альпинистле, эки къауумгъа юлешинип, тауну эки башына Азау таладан классика маршрутла бла барлыкъдыла. Чыгъыу башланырдан алгъа аланы къаялагъа ёрлеуде хазырлылыкъларына къаралырыкъды, спорт бла кюреширге эркинлик берген медицина справкаланы сурарыкъдыла, альпинизм бла кюрешгенде жашауну эм саулукъну къыйын болумладан страхование этериклери да изленирикди.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.