«ЭСГЕРИУНЮ СВЕЧАСЫ» БИТЕУМИЛЛЕТ АКЦИЯГЪА БУРУЛГЪАНДЫ

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

Анга Къабарты-Малкъар да къошулгъанды. 22 июньда эрттенликде 4 сагъатда аскер махтаулукъну шахары Нальчикде «Ёмюрлюк от» эсгертмени аллында свечала жандырылгъандыла. Алайда кюндюз 10 сагъатда митинг башланнганды. Анга власть органланы келечилери, ветеранла, халкъ да къатышады.

«Эсгериуню свечасы» интернетде да бардырылады. Хар адам да деньпамяти.рф сайтда бу сыйлы жумушну толтураллыкъды.  Аны Хорламны бла Культураны волонтёрлары 15-22 июньда бардыргъанларын айтырчады.

24 июньда уа Къабарты-Малкъар «Хорламны жарыгъы» битеуроссей акциягъа къошуллукъду. Къозу тереклени бахчасында «Нальчик – аскер махтаулукъну шахары» эсгертмени къатында 20 сагъатда 30 минутда шахарчылагъа Хорламны Къамасы берилликди. Алайда халкъ сюйген   «В бой идут одни старики» кино да кёргюзтюллюкдю.

Кече кёкню   чыракъ таякъла жарытырыкъдыла. Ала ол къанлы урушда жанларын бергенлени белгисидиле, Хорлам бизни деменгили жетишимибиз болгъанын  эсгертедиле.  Бу сыйлы жумушла  къыралда жигит-шахарлада бла  аскер махтаулукъну шахарларында бардырыллыкъдыла.

Республиканы районларында бла шахарларында эсгериу жумушла боллукъдула, китап кёрмючле къураллыкъдыла, тарых ушакъла, дерсле, патриот сагъатла  бардырыллыкъдыла. Культура министерствону «Кругозор» кинозалында уа «Подснежники и эдельвейсы» кино кёргюзтюллюкдю.

Бу кюнледе бардырыллыкъ ишлени тизмеси бла КъМР-ни Культура министерствосуну сайтында «Афиша» бёлюмде шагъырейленирге боллукъду.   

Акцияны болумларын интернетде бу белгилени болушлугъу бла табаргъа онг барды: #СвечаПамяти #ЛучиПобеды  #МинкультКБР

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю