«ЭСГЕРИУНЮ СВЕЧАСЫ» БИТЕУМИЛЛЕТ АКЦИЯГЪА БУРУЛГЪАНДЫ

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

Анга Къабарты-Малкъар да къошулгъанды. 22 июньда эрттенликде 4 сагъатда аскер махтаулукъну шахары Нальчикде «Ёмюрлюк от» эсгертмени аллында свечала жандырылгъандыла. Алайда кюндюз 10 сагъатда митинг башланнганды. Анга власть органланы келечилери, ветеранла, халкъ да къатышады.

«Эсгериуню свечасы» интернетде да бардырылады. Хар адам да деньпамяти.рф сайтда бу сыйлы жумушну толтураллыкъды.  Аны Хорламны бла Культураны волонтёрлары 15-22 июньда бардыргъанларын айтырчады.

24 июньда уа Къабарты-Малкъар «Хорламны жарыгъы» битеуроссей акциягъа къошуллукъду. Къозу тереклени бахчасында «Нальчик – аскер махтаулукъну шахары» эсгертмени къатында 20 сагъатда 30 минутда шахарчылагъа Хорламны Къамасы берилликди. Алайда халкъ сюйген   «В бой идут одни старики» кино да кёргюзтюллюкдю.

Кече кёкню   чыракъ таякъла жарытырыкъдыла. Ала ол къанлы урушда жанларын бергенлени белгисидиле, Хорлам бизни деменгили жетишимибиз болгъанын  эсгертедиле.  Бу сыйлы жумушла  къыралда жигит-шахарлада бла  аскер махтаулукъну шахарларында бардырыллыкъдыла.

Республиканы районларында бла шахарларында эсгериу жумушла боллукъдула, китап кёрмючле къураллыкъдыла, тарых ушакъла, дерсле, патриот сагъатла  бардырыллыкъдыла. Культура министерствону «Кругозор» кинозалында уа «Подснежники и эдельвейсы» кино кёргюзтюллюкдю.

Бу кюнледе бардырыллыкъ ишлени тизмеси бла КъМР-ни Культура министерствосуну сайтында «Афиша» бёлюмде шагъырейленирге боллукъду.   

Акцияны болумларын интернетде бу белгилени болушлугъу бла табаргъа онг барды: #СвечаПамяти #ЛучиПобеды  #МинкультКБР

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.