Къошакъ билим бериуню онгларын сюзгендиле

Бу кюнледе  Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында къошакъ билим бериуге жораланып «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда сёз 2030 жылгъа дери къошакъ билим бериу жаны бла  концепцияны  баш  жолларыны  эмда борчларыны юсюнден баргъанды. Аны юсюнден билдириу бла  «Кюн шахарны»  методика бёлюмюню  таматасы Байчеккуланы  Нина сёлешгенди.
- Россейни 2030 жылгъа миллет айныууну борчларын толтурууну юсюнден къыралны Президентини буйругъу барды. Анга кёре биз, юйретиучюле,  сабийлени хунерлерин, фахмуларын ачаргъа борчлубуз.  РФ-ни  «Билим бериу» деген баш магъаналы проектлеринден биринде   сабийлеге  ол жаны бла мадарла  жарашдырылгъан эдиле. Ол жаны бла  бизде кёп жумуш тамамланнганды. Бек игиси уа  сабийлени   къошакъ билим бериу аралагъа аслам халда жюрюп  башлагъанларыды»,-дегенди докладчы.
Нина Харуновна  «Точка роста» араланы  ачылгъанларын да бек магъаналыгъа санагъанды. Аны оюмуна кёре, кадрла хазырлау да игиленнгенди. Къысха айтханда, къошакъ билим бериуню  амаллары кёпдюле. Алай тамамланыллыкъ жумушла алыкъа аз тюйюлдюле. «Экологиягъа  къайда да уллу эс бурулады. Ол жаны бла  билимни  кётюрюу, къудуретибизге  жууаплы кёзден къарарча этиу  да магъаналы  борчду. Бусагъатда уа  эпидемиология болумну эсге алсакъ, ангылатыу ишни кючлендирирге кереклиси баямды. Нек дегенде бу жумуш хар   адамгъа жашауда керек болуп къалыргъа боллукъду»,- дегенди Байчеккуланы Нина.
Ол концепцияны баш магъаналы борчлары -  сабийле кеслерине  жашауда жер  таба билирча, жууаплылыкъны сезерча  этиу болгъанын да чертгенди. «Къошакъ билим берген учреждениялагъа бютюн кёп сабий жюрюрча этерге тийишлиди. Элледе жашагъанлагъа, къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге,  санларында къыяулары болгъанлагъа уа  энчи эс бурулса игиди.Жарсыугъа, бюгюнлюкде республикада жашагъан  къызчыкъланы бла жашчыкъланы къошакъ билим алыу  бла жаланда  82 проценти  хайырланады»,-дегенди ол.
Модель араны  регион бёлюмюню директору Таппасханланы Марина уа  2020 жылгъа дери къошакъ билим бериуге  культура, спорт, башха  министерствола да башха кёзден къарагъанларын айтханды. Энди бу концепциягъа кёре  къошакъ билим бериу жаны бла битеу ишле бирикдирилликлерине ышаннганды. «Мектепледе бюгюнлюкде бардыла  къошакъ билим берген юйретиучюле. Аланы бла устазланы борчлары уа бирге келишмейдиле. Ма ол затланы хатасындан биз ишибизни хайырлылыгъын кёралмайбыз», - деп, къошакъ билим бериу жаны бла ишлеген  юйретиучюлеге  аслам эс бёлюнюрге, аланы  даражаларын бютюн кётюрюрге кереклисин чертип  айтханды.
Жыйылыуда  «Кюн шахар» академияны бёлюмлеринде  ишлеген юйретиучюле сёлешгендиле  эмда ишлеринде жетишимлени бла кемчиликлени туура этгендиле. Уллу экранда жетишимлилени суратлары кёргюзтюлгендиле.
Ахырында  «тёгерек столгъа» къатышханлагъа  сертификатла, тири ишлегенлеге уа   сабий академияны   грамоталары да берилгендиле.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.