Контрольну къатыландырыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда кёп къатлы юйлеге башчылыкъ этген компаниялагъа лицензияла бериуню эмда къырал жашау журт контрольну тамамлауну сорууларына къаралгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 
 КъМР-ни Тарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини башчысыны къуллугъун толтургъан Алим Макуашев билдиргенича, жашау журт фондну (аны кенглиги 16,8 миллион квадрат метрди) хайырланыугъа къырал контроль тамамлагъан кезиуде кёп къатлы юйледе жашагъанла бирге хайырланнган мюлкню болумуна энчи эс бурулады. 
Ол айтханыча, комитетге инсанладан бла организацияладан 391 тарыгъыу бла тилек келгенди. Пландан тышында 78 тинтиу бардырылгъанды, ачыкъланнган кемчиликле белгиленип, аланы кетериуню юсюнден 27 эсгертиу берилгенди. Административ бузукълукъла бла байламлы 16 бегим чыгъарылгъанды, законла сакъланмагъанлары белгиленип, 187 эсгертиу жарашдырылгъанды.  
Контроль-надзор жумушла толтурулуп, жашау журт законлагъа 69 бузукълукъ ачыкъланнганды. Ол санда жашау журт фондну хайырланнганда техника излемле сакъланмагъанлары бла байламлы 27 шарт. Кёп къатлы юйлеге башчылыкъ этиу жорукълагъа  35 бузукълукъ тохташдырылгъанды, юйню ичинде газ бла хайырланнганда техника излемле толтурулмагъанлары да ачыкъланнганды -  2 кезиу. Ол санда оборудованияны тинтирге борчлу органла бла келишим  этилмегени да белгили болгъанды.  
Докладчы айтханыча, кёп къатлы юйлеге башчылыкъ  этген компанияладан бирини лицензиясы тохтатылгъанды, предприятияны  кесини ыразылыгъы бла. Муниципалитетле   кёп къатлы юйледе жашагъанла башчылыкъ этиу компанияны сайламагъанларыны  юслеринден шартланы дайым да билдирип тургъанларын айтханды Макуашев. Ол а конкурс бардырыр ючюн этиледи. 
Хар жарым жылдан башчылыкъ этген компанияланы тизмеси къуралады. Ол а конкуренцияны игилендирир, предпринимательлени кёллендирир мурат бла тамамланады. Былтырны экинчи жарымында уа тёрт компания алчыланы санына киргендиле, ала эришиуледе 30-шар балл алгъандыла. 
Сёз «КъМР-де кёп къатлы юйлени тынгылы жангыртыуну регион оператору» коммерциялы болмагъан фондуну ишини юсюнден да баргъанды.  Докладчы билдиргенича, 2019 жылда 80 кёп къатлы юйде жангыртыу ишле бардырыргъа белгиленнгенди. Тинтиулени  кезиуюнде инспекторла 78 юйден 40-да тапландырыу ишле бузукълукъла бла толтурулгъанларын ачыкълагъандыла. Регион операторгъа аланы кетериуню юсюнден эсгертиуле берилгендиле, аланы тамамлау контрольгъа алыннганды. Комитетни башчысы билдиргенича, кёп къатлы юйлени жангыртыугъа тёлеуле 40,8 процентден 70,4 процентге дери ёсгендиле.  
Кемчиликлени юслеринден айтханда,  инсанладан келген тарыгъыулагъа кёре тинтиуле бардырыуну юсюнден келишимле этгенде чырмаула боладыла.  Дагъыда кёп къатлы  юйледе жашагъанла бирге хайырланнган мюлк ючюн коммунал тёлеуле  заманында этилмейдиле. Аны хатасындан а ресурсла бла жалчытхан организацияланы аллында борчла жыйыладыла. 
Докладчыгъа соруула кёп болгъандыла. Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетни башчысыны орунбасары Владимир Безгодько   «Нальчик» компанияны ишине инсанладан тарыгъыула   келгенлерин билдиргенди. 
 - Компания конкурсда хорлагъанды, аны жаланда юйде жашагъанла алышыргъа эркиндиле. Ол тамамлагъан жумушланы качествосу законлагъа келишмегенини юсюнден  право низамны сакълаучу органлагъа билдиргенбиз,-дегенди Алим Макуашев. 
Культура, граждан обществону айнытыу эм информация политика жаны бла комитетни таматасы Заурбек Кумалов а Прохладныйде юйледен биринде жашагъанланы тарыгъыуун ачыкъ этгенди. Ала мекямны мурдорунда жарылгъан жер ючюн юйню оюлургъа къоркъуулуланы тизмесине кийиргенлерине ыразы болмагъанларын билдиргендиле.  Депутат жашау журт бу тизгиннге къалай салыннганын билирге сюйгенди. Ол къурулуш-техника тинтиуле бардырылып, юйню болумун тынгылы тохташдырыргъа кереклисине эс бургъанды. 
- Жашау журт надзор толтургъан къырал орган юйню болумун тинтир ючюн энчи организацияланы къошаргъа эркин болгъаны законда тохташдырылмагъанды. Къабыргъада, юйню башында, тюбюнде жарылгъан жерлери болсала, юй оюлургъа къоркъуулуланы тизмесине къошулады. Алай инсанла  бу оноугъа ыразы тюйюл эселе, аллай организацияны жумушлары бла хайырланыргъа, сюдге берип, мекям  къоркъуулу болмагъанын тохташдырыргъа эркиндиле,-дегенди докладчы.
Татьяна Егорова, фатарланы иелери бла ангылатыу ушакъла бардырып, аланы юйге башчылыкъ этиуге тири къатышыргъа кёллендириуге  эс бургъанды. Дагъыда кёп къатлы юйге башчылыкъ этген компанияны сайларгъа болушургъа кереклисин чертгенди. 
- Адамла эркинликлерин, борчларын, не ючюн тёлегенлерин да билирге эркиндиле. Ангылатыргъа, тенглешдирирге тийишлиди. Фатарланы иелери ахча не кезиуде аялгъанын, кёбюрек тёлерге тюшсе да, къаллай хайыр аллыкъларындан хапарлы болсала игиди,-дегенди спикер.
Татьяна Борисовна комитетни башчысындан битеу шартланы толу жыйышдырып, Парламентге беририн тилегенди. Ол а тамамланнган ишни хайырлылыгъын ачыкъларгъа болушурукъду. 
 Депутатла башчылыкъ компанияланы сайлауну,  алагъа лицензия бериуню эм конкурсла бардырыуну, фатарланы ичлеринде къабыргъаланы ууатыуну, тынгылы жангыртыу жумушла жаны бла фонд бла бирге ишлеуню юслеринден да кеслерини оюмларын айтхандыла.  Сёз коммунал жумушланы юсюнден келишимлени тюзюнлей инсанла бла къабыл кёрюуню хайырлылыгъыны юсюнден да баргъанды. 
Ахырында жууаплы органлагъа эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле. 
 ***
Президиум андан ары ишинде Парламентни кезиулю жыйылыуун 30 июньда бардырыргъа келишгенди. «Жер тюбюнде байлыкъланы юсюнден» республикалы законну бир-бир болумлары кючлерин тас этгенлери бла байламлы хазырланнган законну проектине да къаралгъанды. Дагъыда Парламентни ишини Болумларына тюзетиуле да сюзюлгендиле. Санкт-Петербургну бла Къабарты-Малкъарны законла чыгъарыучу органларыны бирге ишлеулерини юсюнден келишимини проекти да тюзге саналгъанды. 
Депутатла федерал законланы проектлерин, къыралны субъектлеринде коллегаларыны башламчылыкъларын  да тинтгендиле. Ала сатыу-алыуну, экология экспертизаны, билим бериуню, илмуну, илму-тезхника жаны бла къырал политиканы соруулары бла байламлы эдиле. 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.