ЖАНГЫРТЫЛГЪАН ЖОЛЛАДА КЕМЧИЛИКЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН БИЛДИРИГИЗ

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла. Сёз мында «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде жангыртылгъан орамланы тап халгъа келтириуню юсюнден барады.

Гражданланы сёлешгенлерине къулакъ салып, ОНФ-ни келечилери къайсы жоллада кемчилик табылгъан эсе да, кеслери барып къарагъандыла. Сёз ючюн, 2019 жылда ремонт этилген Некрасова орамда канализация люкланы тёртден бири чёкген эди. Машиналада жюрюгенлеге ол артыкъ хычыуун кёрюнмегени баямды. Былтыр а, ол жолгъа ремонт этген подрядчик люкланы тийишли бийикликге кётюргенди. Алай анда энтта да этер иш табылгъанды.

«Будай улу эмда Марко Вовчок атлы орамланы талай жерлеринде асфальт бузулуп тургъанын эслегенбиз. Ол Некрасова орамда бир люк чёкгенин да кёргенбиз. Аны барын да жер-жерли властьлагъа билдиргенбиз», - дегенди ОНФ-ни «Къоркъуусузлу эмда качестволу жолла» бёлюмюню эксперти Анзор Тхамоков.  

Жамауатны келечилери рейдге чыкъгъан кезиулеринде энтта да талай орамгъа кёз жетдиргендиле. Ол санда Муртазовская, Урожайная, Черекская, Вологирова, Фурманова, Канукоева орамлада да болгъандыла. Алада уа бузукълукъ табылмагъанды.

Гражданладан ОНФ былай тилейди: кёп болмай жангыртылгъан жоллада кемчилик кёрсегиз, аны суратха тюшюрюп, алагъа ашырыгъыз. Активистле уа анга кёре жер-жерли власть органлагъа сёлешип, ишни бардыргъан подряд организацияны ол тийреледе хар нени да тап этдирирча чакъырлыкъдыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:04

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

06.07.2022 - 10:03

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

06.07.2022 - 10:00

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

06.07.2022 - 09:59

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла.

05.07.2022 - 09:57

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды.