ЖАНГЫРТЫЛГЪАН ЖОЛЛАДА КЕМЧИЛИКЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН БИЛДИРИГИЗ

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла. Сёз мында «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде жангыртылгъан орамланы тап халгъа келтириуню юсюнден барады.

Гражданланы сёлешгенлерине къулакъ салып, ОНФ-ни келечилери къайсы жоллада кемчилик табылгъан эсе да, кеслери барып къарагъандыла. Сёз ючюн, 2019 жылда ремонт этилген Некрасова орамда канализация люкланы тёртден бири чёкген эди. Машиналада жюрюгенлеге ол артыкъ хычыуун кёрюнмегени баямды. Былтыр а, ол жолгъа ремонт этген подрядчик люкланы тийишли бийикликге кётюргенди. Алай анда энтта да этер иш табылгъанды.

«Будай улу эмда Марко Вовчок атлы орамланы талай жерлеринде асфальт бузулуп тургъанын эслегенбиз. Ол Некрасова орамда бир люк чёкгенин да кёргенбиз. Аны барын да жер-жерли властьлагъа билдиргенбиз», - дегенди ОНФ-ни «Къоркъуусузлу эмда качестволу жолла» бёлюмюню эксперти Анзор Тхамоков.  

Жамауатны келечилери рейдге чыкъгъан кезиулеринде энтта да талай орамгъа кёз жетдиргендиле. Ол санда Муртазовская, Урожайная, Черекская, Вологирова, Фурманова, Канукоева орамлада да болгъандыла. Алада уа бузукълукъ табылмагъанды.

Гражданладан ОНФ былай тилейди: кёп болмай жангыртылгъан жоллада кемчилик кёрсегиз, аны суратха тюшюрюп, алагъа ашырыгъыз. Активистле уа анга кёре жер-жерли власть органлагъа сёлешип, ишни бардыргъан подряд организацияны ол тийреледе хар нени да тап этдирирча чакъырлыкъдыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.