ГУПЫМ ЩЫПАШЭЩ

Владимир къалэм щекIуэкIащ «Пелуан джэгухэр VI» илъэс къэс къызэрагъэпэщ спортым и фестивалыр. Мы гъэм абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа атлет 300-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм хэтхэр зэпеуащ самбомкIэ, иджырей сэшхуэ зэзауэмкIэ, гырэ спортымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр «Пелуан джэгухэм» щихъумащ Схвитаридзе Тамерлан. Мас-рестлингымкIэ республикэм и командэ къыхэхам хэт ди спортсменым зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэхэм я деж дыщэ медалыр къыщихьащ.
Гъубж БетIал и гъэсэныр Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и гъусэу хэтынущ мас-рестлингымкIэ Европэм и чемпионату щэкIуэгъуэм екIуэкIынум.

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

ЛАБЭРЭ ЩХЬЭГУАЩЭРЭ

Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ къэзыкIухьын зыфIэфIхэм я гуп къызэбгъэпэщын ипэ, уэ езым зыбжанэрэ апхуэдэ гъуэгуанэ къэпкIуауэ, а Iуэхуми цIыху гуэрхэр дебгъэхьэхауэ щытын хуейщ.

01.07.2022 - 09:35

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

01.07.2022 - 09:35

ЗЭМАНЫМ И ХАБЗЭМ ТЕТИ…

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70-80 гъэхэм «биоритмхэм я махуэгъэпс» щыIащ. ИнагъкIэ зэхуэмыдэ дискищыр бжыгъэ зэпыхукIахэм я хъуреягъкIэ щызекIуэрт.

30.06.2022 - 15:03

НЭГЪАПЛЪЭ АСКЭРБИЙ И ЛЭЖЬЫГЪЭЩIЭ

Нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIауэ щытащ Абхъаз республикэм щыщ Джапуа Батал и проекткIэ пасэрей адыгэ-абхъаз кхъухь зэфIагъэувэжауэ зэрыщытам.

30.06.2022 - 10:30

МАКЪАМЭР КЪАРУ ХУЭХЪУУ

УэрэдкIэ цIыхухэм ягу удыхьэн папщIэ макъ телъыджэ уиIэнри мащIэу къыщIэкIынущ. Гуапагъэ, хуабагъэ гуэр къыпкъырыкIын хуейщ уэрэджыIакIуэм.