КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА ЦИФРАЛЫ АМАЛЛАНЫ СИНГДИРЕДИЛЕ

Петербургда бардырылгъан халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «СберТройка» биригиуню генеральный директору Валерий Матюхин бла тюбешгенди. Тюбешиуню кезиуюнде Къабарты-Малкъарны транспорт системасына жангы электрон амалланы кийириуню юсюнден сёлешиннгенди.

Озгъан жылда Къабарты-Малкъар Бирикген билет система кийирилген 13-чю россейли регион болгъанды. Транспортда хайырланнган «Тройка» карта бла Нальчикни 45 автобусунда бла троллейбусларында хакъны тёлерге боллукъду. Андан сора да, республиканы ара шахарында карталаны сатхан тёрт жер барды.

Пластикалы карта бла жамауат транспортда жюрюгенинг ючюн хакъны тёлерге боллукъду, къагъыт ахчаны орунуна. Бирикген билет система   тёлеулени таза этеди эм пассажирлеге да тап келеди. Шахарда жюрюген автобусланы ичинде биринден тюшюп, башхасына миннген адамгъа эм льготалары болгъанлагъа энчи тариф этерге мурат барды. Дагъыда автобусда баргъан адам мобильный приложенияны хайырланырча эм транспорт картасын да толтурургъа онг къураллыкъды.

 Шёндю къолайлары аламат болмагъан юйюрледен школчулагъа болушлукъ этер амалгъа къарала турады. Ол категориягъа тюшген сабийле жамауат транспортда «Social id» проектни чеклеринде «Тройканы» мурдорунда «Шахарчыны картасы» бла хакъсыз жюрюрге боллукъдула. Андан сора да, «Тройканы» Минги тауну этеклеринде болгъан канат жоллада магнит картаны орунуна хайырланыргъа мурат барды. Кюз артына къошакъ халда Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына деп жангы «Тройка» карта чыгъарыллыкъды, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.