УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Армавир къалэм щекIуэкIащ самбомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмен 700-м щIигъу. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ самбистипщI. Зи хьэлъагъыр килограмм 35-м нэблагъэхэм я гупым щыбэнащ Бахъсэн дэт Щауэм и цIэр зезыхьэ спорт школым и гъэсэн Къудей зэкъуэшхэу Ислъамрэ Беслъэнрэ. Спортсмен 50 зыхэта зэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм зэIущIи 8 щезыгъэкIуэкIа Беслъэн зэхьэзэхуэм и дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ. ЗымащIэкIэ медаль зратахэм къакIэрыхуащ етхуанэ хъуа Ислъам. Иджыри зы дыжьын медаль къихьащ килограмм 71-м нэблагъэхэм я деж щыбэна Лэтокъуэ Къантемыр. 
Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуигъэхьэзыращ ПщIэнашэ Мурат. 
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.