ТАМБЛАГЪЫ КЮННГЕ ТАУКЕЛ КЪАРАЙ

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. Андан артыгъы экспортха жибериледи. Продукциягъа сурам ёсе барады, аны чыгъарыу бла кюрешгенле уа импортну алышындырыу программаны андан ары толтурургъа таукел боладыла. Россейде агропромышленность комплексни жетишимине хар регион да къолдан келгенича къошумчулукъ этеди. Аланы арасында уа Къабарты-Малкъар Республика белгили жерни алады дерчады.

Бизни регионда эл мюлкге энчи магъана бериледи. Ачыкъ атханда, бу бёлюм аны бетин кёргюзтеди. Бюгюнлюкде да, импортну алышындырыу эм магъаналы борч болгъанда, эл мюлк продукцияны чыгъарыугъа республикада бютюнда уллу эс бурулады. «Шимал Кавказ – 2022: санкцияла кийирилген кезиуде экономиканы тутхучлу этиу амалла» форум баргъан кезиуде, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде кенгешде сёлеше, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков ол борчну энчи белгилегенди. Продукцияны чыгъарыуну кёбейтирге, импортну алышындырыугъа къатышыргъа кереклисин айтып, аны барына да онгла болгъанларын чертгенди. «Шёндю урлукъ себиу иш къазауатда барады. Аны жик-жиги бла тындырыргъа къолубуздан келликди. Урлукъ бла толусунлай жалчытыныпбыз, артыгъын башха регионлагъа да жиберебиз. Кёгет эмда жемиш консерваланы производствосун, кёгет эмда наныкъ продукцияны чыгъарыуну андан ары кёбейте барыргъа таукелбиз», - деген эди Казбек Коков.

Эсге сала айтсакъ, былтыр бизни республикада 535,5 минг тонна кёгет эм наныкъ продукция ёсдюрюлгенди. Россейни башха регионларына бизни республика аладан тёрт жюз тоннадан артыгъын жиберирге боллукъду. Къабарты-Малкъарны кёгетлерин бла наныкъларын кёп жерледе сюйюп аладыла, аланы жаратханланы саны да асламды. Продукцияны буздурмай тутарча республикада бек тынгылы инфраструктура барды. Аланы барына да бюгюнлюкде 186 минг тонна продукция сыйынады.

«Кёпжыллыкъ битимлени, тереклени ёсдюрюуге аграрчыла тийишли эс бурадыла, продукцияны кёбейтирге, сагъынылгъан инфраструктураны да кючлендире барыргъа умутлудула», - дегенди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.

Шимал Кавказда субъектлени ичинде алып къарагъанда, тахта кёгет эмда жемиш консервала чыгъарыу жаны бла биринчи жерни бизни республика алады. Статистика тергеулени бардыргъан ведомствону билдириуюне кёре, КъМР-да консерва заводла былтыр 310 миллион условный банка продукция чыгъаргъандыла. Аны бла буруннгу жылны кёрюмдюсюн эки процентге артыгъы бла толтургъандыла.

Быллай заводлада жашил къудоруну, томатланы, татлы чибижини, татлы нартюхню жарашдырадыла. Битеу чыгъарылгъан продукцияны 43 проценти томат пастады. Жашил къудору – 19, тузланнган нашала уа 17 процентин аладыла. Шёндю предприятияла мюлк эмда техника онгларын тирлик жыйыу башланырыкъ кезиуге хазырлай турадыла. Не да этип, продукцияны андан да кёп чыгъарыргъа таукелдиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.