АТА ЖУРТУБУЗГЪА КЕРТИЧИ БОЛУРГЪА АНТ ЭТГЕНДИЛЕ

«Мен - Россейни инсаныма» патриот акцияны чеклеринде Нальчикни администрациясында 14 жыллары толгъан жаш адамлагъа РФ-ни инсаныны паспорту берилгенди. Бу къууанчлы тюбешиуге шахарны школларыны билим алыуда, жамауат жашауда, спортда жетишимле болдургъан  16 окъуучусу чакъырылгъандыла. Аны юсюнден бизге Россейни МВД-сыны Нальчикде управлениясыны пресс-службасындан билдиргендиле.

Жыйылыугъа Нальчикни администрациясыны башчысыны кенгешчиси   Сосланбек Бетрозов, КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управлениясыны бёлюмюню таматасы   полицияны подполковниги  Ислам Заракушев да къатышхандыла. Тюбешиу Россейни эм Къабарты-Малкъарны гимнлерин согъуудан башланнганды.

Таматала Россейни инсаныны  паспортун быллай къууанчлы халда алгъанлары жаш адамланы эслеринде кёп жыллагъа къаллыгъын тежегендиле. Бу атны бийик даражада жюрютюрге, жууаплы болургъа чакъыргъандыла.    «Паспорт сизге жашауну кенг  жолларын ачады. Инсанлыкъ борчларыгъызны бет жарыкълы толтуругъуз, иги окъугъуз, жетишимли болугъуз»,-дегенди Ислам Заракушев.

Паспортларын алгъандан сора жаш адамла Россейге кертиликни антын келтиргендиле. Ала Конституцияны толтурургъа, Ата журтубузгъа кертичи болургъа, халкъланы тарыхын, культурасын, адетлерин сакъларгъа сёз бергендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.