Зы утыку зэдихьэ IэпщIэлъапщIэхэр

«Гранд-Кавказ» хьэ­щIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджы­благъэ къыщызэIуахащ. «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъа­гъуэ сурэ­тыщI­хэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэ­гъэлэдж Къанте­мыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я ­Iэдакъэ къы­щIэ­кIа лэ­жьыгъэхэр. 
 КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и сек­ретарь Къаныкъуэ Жан­нэ пшыхьыр къыщызэ­Iуахым къыхигъэщащ ­гъуазджэм и унэтIыныгъэ, жанр зэмылIэужьыгъуэхэр къызэщIэзыубыдэ лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр хьэщIэщым и пэшхэм я утыку зэуэ иджы япэу къызэ­рыщрахьэр, декоративно-прикладной гъуаз­джэ хьэпшыпхэри хыхьэу. Су­рэт щIыным, графикэм, мывэм, ятIэ гъэжьам ­дахьэх щIалэ­гъуалэм я IэдакъэщIэкI­хэр куэду зэ­щхьэщыкIырт икIи щIэ­щы­гъуэт. 
 Выставкэр зи жэрдэм, хьэщIэщым и унафэщI Бабыгуей Ларисэ зэрыжиIамкIэ, хабзэ дахэ хъуа­уэ сурэтыщI щIалэгъуалэм я лэжьыгъэхэр гъэ къэс гъатхэм ирихьэлIэу «Гранд-Кавказ» хьэ­щIэ­щым щагъэлъагъуэ.
 Арт-проектыр къы­зэ­зы­гъэпэща икIи ар зи нэIэм щIэт сурэтыщIхэу Аккизовхэ Имарэрэ Керимрэ гъэ­лъэ­гъуэ­ны­гъэм хэт щIалэгъуалэм гуапэу ехъуэхъуащ я ­ехъулIэныгъэхэм нэхъри хагъэхъуэну икIи къыхураджащ я лэжьыгъэхэр щхьэхуэу утыку къыщрахьэну выс­тавкэ дэтхэнэми зэхиуб­лэу, абы ирагъэблэгъэну.

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.