КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ ВУЗЛАРЫНДА БЮДЖЕТ ЖЕРЛЕ КЁБЕЙИРИКДИЛЕ

2023 жылда Къабарты-Малкъарны вузларыны бюджет жерлерине 3,5 минг абитуриент окъургъа тюшерге боллукъду. Правительство этген мадарлагъа кёре, Россейни регионларында бийик класслы специалистлени хазырларгъа онгла къуралгъандыла, ол санда Къабарты-Малкъарда. Артыкъда цифралы экономикагъа керекли усталыкъланы эм тыш къыралладан келтирилген товарланы орнуна чыгъарлыкъ специалистлени хазырлаугъа аслам эс буруллукъду.

Д. Чернышенкону айтханына кёре, 2023-чю эм 2024-чю окъуу жыллада Россейде 590 минг студент хакъсыз окъууну башларыкъдыла. «Аланы ичинде 245 минг жер инженерлеге бла эм техника жаны бла усталыкъланы хакъсыз билим алыргъа кёргюзтюлюнеди. Экинчи жерде педагогика илмула барадыла, алагъа къырал 75 минг жерни бёлгенди. Ючюнчю жерде медицина эм  жамауат жаны бла усталыкъла тохтагъандыла, ол илмуланы окъутургъа 53 эм 68 минг бюджет жер барды Россейни вузларында. Бек уллу эс къыралны илму-технология жаны бла жалынчакъсызлыгъын жалчытыргъа эм тыш къыралладан келтирилген товарланы кесибизде  чыгъарыргъа керекли усталыкълагъа буруллукъду», - дегенди Д. Чернышенко.

Жыл сайын вузлада бюджет жерле кёпден-кёп бола барадыла, жангы бёлюмле ачыладыла, ол амалла къыралда бийик билим алыуну кенгерте баргъанына шагъатлыкъды. РФ-ни Правительствосунда белгилегеннге кёре, 2023-чю эм 2024-чю окъуу жыллагъа бюджет жерлени юлешгенде, битеу да хакъсыз билим алыргъа онг болгъан жерледен 73 проценти регион вузлагъа   бёлюнюрюкдю.

Сёз ючюн Къабарты-Малкъар къырал университетде  бюджет жерле 10 процентге кёбейгендиле эм битеу да 2410 жер боладыла.
 Университетден билдиргеннге кёре, экономиканы бийик технология бёлюмлери  ачыла тебирегенлери себепли, микроэлектроника жаны бла бийик квалификациялы специалистлени хазырларгъа уллу эс буруллукъду. Жангы окъуу жылда КъМКъУ-ни электроника эм цифралы информация  технологияланы кафедрасына 91 бюджет жер берилгенди.  «Битеу ол амалла миллет проектлени жетишимли бардырыргъа ырысхы жаны бла мурдорну къураргъа, ол санда жашауубузну битеу бёлюмлерине цифралы техналогияланы кийирирге онг берликди», - дегенди КъМКъУ-ни Информатика, электроника эм робототехника институтуну таматасы Наталья Черкесова.
В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде  профессионал жаны бла билим бериуде биринчи кере 275 бюджет жер ачылады.  Битеу да тюрлю-тюрлю усталыкъланы сайлап вузда окъургъа сюйгенлеге  878 бюджет жер барды.  Асламысында аллай онг «Теплоэнергетика эм теплотехника», «Агроинженерия», «Жамауат жерледе аш азыкъны къурау эм продукцияны технологиясы» деген усталыкълагъа бериледи.

Искусствону Шимал-Кавказ институтунда окъургъа кирликлеге битеу жерле бюджетден тёленирикдиле. 2023 -чи эм 2024-чю окъуу жыллагъа битеу да 200 жер бёлюннгенди.

Андан сора Къабарты-Малкъарны абитуриентлери «Къырал жумушла» порталны юсю бла «Вузгъа онлайн кириу»  деген амалны хайырлана  къагъытларын берирге боллукъдула. Ол жангылыкъ бийик билим бериуню алыргъа аламат онгду.  РФ-ни Илму эм бийик билим бериу министерствосу белгилегеннге кёре, вузлада бюджет жерлени кёбейтиу бла байламлы иш тохтаусуз халда бардырылгъанлай турлукъду, деп билдиреди  КъМР-ни Асламлы информациялы органларыны порталы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин