ТОХТАУСУЗ ЖАРАУЛА, ТАЛПЫНЫУЛУКЪ ДА ЖЕТИШИМЛЕНИ ЁЗЕГИ

Элбрус районда  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну элледе бёлюмлеринде  грек-рим тутушуу бла кёп сабий кюрешеди. 

Жарауланы тийишлисича бардырыу, сынамлы, фахмулу тренерле, жаш гёжефлени кеслерини да итиниулюклери – ала барысы да, айхай да, жетишимлеге келтиргендиле. Элчи спортчула, тутушууну энчиликлерине терк тюшюне, усталыкъларын ёсдюре, эришиулеге къатышадыла, жетишимли да боладыла. 

Алай бла, Элбрус районну «Кёнделен» физкультура-саулукъну кючлеу арада болгъан биринчилигинде Кёнделенде, Быллымда, Элбрусда эм Терс-Къолда бёлюмледе жарау этген жашчыкъла онбир алтын, беш кюмюш, тогъуз да доммакъ майдал къытхандыла.  Быллымны администрациясыны башчысыны саугъаларына бардырылгъан тёрели турнирде да ала 31 майдал алгъандыла.  

Жаш спортчула райондан тышында эришиуледе да саугъалы жерлеге чыгъадыла. Сёз ючюн, бу кюнледе Зольск  районда СССР-ни спортуну устасы, КъМР-ни физкультурасыны эм спортуну сыйлы къуллукъчусу Сафарби Начоевге аталгъан эришиуде Элбрус районну келечилери 5 майдал алгъандыла. Аладан ючюсюн элде юйреннген спортчула къытхандыла. Биринчи жерге Быллымдан Атаккуланы Алий, экинчиге – Кёнделенден Отарланы Мурат, ючюнчюге – Быллымдан Жанатайланы Исмайыл чыкъгъандыла. 

Элледе филиаллада гёжефлени тренерле Ёзденланы Мухтар, Боллуланы Амин, Балаланы Ханапий, Шауаланы Хамит, Толгъурланы Мухтар юйретедиле. Алда спортчуланы жангы стартла сакълайдыла, ала да эришиулеге къыстау хазырланадыла.

Анатолий ТЕМИРОВ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.