ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМРЭ ЛЪЭПКЪ ТХЫДЭМРЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Хэку зауэшхуэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнар» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфIэжыр иджыблагъэ Iэтауэ щрагъэкIуэкIащ.
Зэхьэзэхуэр хуэунэтIауэ щытащ лIыхъужьыгъэрэ хахуагъэкIэ гъэнщIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнэжар къэхутэным, а лъэхъэнэ бзаджэм и фэеплъыр щIэблэм IэщIэмыгъэхуным, псэкупсэ-хэкупсэ щIалэгъуалэр гъэсэным, тхыдэ щIэныгъэ яIэу еджакIуэхэр къэгъэтэджыным, анэдэлъхубзэр ягъэбзэрабзэу егъэсэным. Тхыгъэ зэхьэзэхуэм къыхалъхьэну лэжьыгъэхэр щхьэж и анэдэлъхубзэкIэ игъэхьэзырыну Iэмал щыIащ. Псори зэгъусэу мыгъэм екIуэкIа тхыгъэ зэпеуэм ныбжьыщIэ щитхум щIигъум я лэжьыгъэ къыхэкIащ.
ГъэфIэж пшыхьым кърихьэлIащ КъБКъУ-м щIэгъэтIысхьэнымрэ IэщIагъэм зэрыхуаунэтI лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ и проректор Хъурей Арсен. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, зэхьэзэхуэ екIуэкIам узыфIэмыкIыжыну фIагъитI хэлъщ – ар анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрекIуэкIар, зы лъэныкъуэкIэ, ди адэшхуэм зэрахьа лIыгъэр иджыри зэ къызэригъэщIэрэщIэжыр, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ. «ЦIыхум щыгъупщэ мыхъун щыIэщ, ар нэхъ лъапIэ дыдэу абы къыдалъху бзэмрэ щIэжымрэщ. Зи бзэ мыпсалъэ Iэщым дыкъызэрыщхьэщыкIыр зэгъэзахуэ дызэриIэрщ, екIуэкIа Iуэхугъуэхэр акъылкIэ зэдгъэзэхуэну Iэмал зэрыдбгъэдэлъырщ. Нобэрей дунейм щыдубыд увыпIэр зыхуэдэр къыдгурыIуэнымкIэ тхыдэм и дерсхэр къызэрыдгурыIуэм куэд елъытащ. Пщэдейрей лъэхъэнэхэм дэ тхуэхьынущ дыкъызытекIахэм яхудиIэ пщIэмрэ абыкIэ щIэблэ бгъасэ хъуну зэдгъэпэща фIэщхъуныгъэмрэ. Щыуагъэ зыIэщIэкIыр тхыдэм хуоплъэкIри, къэкIуэну махуэхэм ар къызэрымыхъужыным толажьэ. Дэри аращ дызыхущIэкъун хуейр. Ар фIэкIыпIэ зимыIэ Iуэхущ. Абы къищынэмыщIауэ, хуабжьу гуапэщ мы зэхьэзэхуэр анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрекIуэкIар. ЛъапIэныгъэ ин дыдэхэм ящыщу къыддогъуэгурыкIуэ дыкъэзылъхуа анэм и быдзышэм хэту дгъуэта бзэр. Аращ гупсысэр зэрыщIэддзэри, дыкъэзыухъуреихь дунейм и щэхухэр къызэрытлъэщри. Бзэ уиIэмэ, уцIыхущ, улъэпкъщ, ухэкущ. Бзэ зимыIэ лъэпкъыр зи дамэр къута бгъэм хуэдэщи, жьуджалэу дунейм къытенэнураш. Дывгъэхъумэ ди бзэр, дыхуэвгъэсакъ ди тхыдэм», – жиIащ проректорым.
Зэхьэзэхуэр егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэмщIакIуэ хъуащ КъБКъУ-м щIэгъэтIысхьэным щыхуагъэхьэзыр IэнатIэмрэ IэщIагъэм зэрыхуаунэтI лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и унафэщI КIэрашэ Аксанэ, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцент УнэлIокъуэ Вячеслав, КъБР-м щыпсэу лъэпкъхэм тхыдэм, лъэпкъ щIэныгъэмрэ журналист хуэIухуэщIэхэмкIэ кафедрэм и доцент Дым Елдар сымэ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIамкIэ, лэжьыгъитI зэщхьу къыхэкIакъым, апхуэдизкIэ абыхэм къыщыIэта гупсысэхэр щхъуэкIэплъыкIэ щызэкIэлъыгъэкIуати, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щызэпкърыхати, бгъэдыхьэкIэхэр зэмыщхьу къыщыхэщати. Ауэ псори зэзышалIэ зы нэщэнэ яIэщ – дэтхэнэри къызыхэкIа лъэпкъым ирогушхуэ, абы щыщу, абы хуэщхьэпэу, абы фIы къехъулIэмэ я гуапэ щытщ, зи лIэужьыр пащэ адэжьхэми я лIыгъэм иропагэ, ар яхъумэну, езыхэм къащIэхъуэжыну щIэблэм дежи нахьэсыну хъуэпсапIэхэр яIэщ.
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ тыгъэхэмрэ иратащ, лэжьыгъэм жану зыкъыщызыгъэлъэгъуа псоми щыхьэт тхылъхэр IэщIалъхьащ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, тхыгъэ зэпеуэр илъэс къэс зэхашэнущ, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм траухуэнущ икIи ар анэдэлъхубзэхэмкIэ зэрырагъэкIуэкIынуми хущIэкъунущ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.