САБИЙГЕ НЕНЧА ЖЫЛЫНДАН ЖАРАЙДЫ ИШЛЕРГЕ?

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир-бирде андан алгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

14 жылы толмагъан сабий ючюн урунуу келишимни аны атасы неда анасы тауусургъа боллукъдула, алай андан алгъа гитчени саулугъуна медицина учрежденияда къаратыргъа тийишлиди. Ол ишде къаллай бир заман турлугъу аны жыл санына кёре тохташдырылады.

РФ-ни Урунуу кодексине кёре (63-чю статьяны 2-4-кесеклери, 348.8 статьяны 5-чи кесеги), 16 жылы толмагъан бла келишим тауусургъа быллай болумлада жарайды:

- 15 жылындан – сабий битеулю билим алып, аны саулугъуна заран салмагъан женгил иш бла кюреширик эсе. Ол школну аттестатны алгъынчы къойгъан эсе, неда мектепден къысталгъандан сора билим башха амал бла ала эсе, урунуу билим бериу программагъа кёре юйрениуге чырмау этмезге керекди.

- 14 жылындан - сабий битеулю билим алып, аны саулугъуна заран салмагъан женгил иш бла кюреширге атасы неда анасы (ёксюз эсе, опека органладан) къол бла жазып ыразылыкъларын билдирген эселе. Ол алыкъа окъуй тура эсе, башында сагъынылгъан излемледен сора да, урунуу аны окъуууна чурум салмагъанына эм ол ишлерге юйрениуден сора бош заманында баргъанына да къараллыкъды.

- 14 жылдан гитчеле – сабий кинематоргафия, театр, концерт организациялада, циркде ишге къатышдырыла эсе, анда тамамлагъан жумушла саулугъуна, акъыл-психология жаны бла айныууна заран салмазгъа керекдиле. Ол спорт эришиуге бара эсе, атасындан, анасындан неда попечитель эм опека органдан ыразылыкъ алыныргъа керекди. Акъылбалыкъ болмагъанны атындан урунуу келишимге къол атасы, анасы неда опекуну саладыла. 

Айтылгъаныча, урунуу келишимни тауусурну аллында сабий медицина обследованияны ётерге тийишлиди. Ишге киргенден сора 18 жылы толгъунчугъа дери медосмотргъа жыл сайын барыргъа керек боллукъду (Урунуу кодексни 69-чу эм 266-чы статьяларына кёре).

Иш бла жалчытхан жерде сабийге урунуу китапны ачаргъа борчлудула. Аны лицевой счёту жокъ эсе, эсепге салыр ючюн, керекли данныйлери Пенсия фондну жер-жерли бёлюмюне ийиледиле. Келишимни тауусурдан алгъа, иш бла жалчытхан акъылбалыкъ болмагъаннга организацияда ишлеуню жорукъларын, ол толтурлукъ жумушла бла байламлы норматив эм башха актла бла шагъырейлендирирге керекди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.