ДЗЫХЬМЫЩIЫМ И ФЭЕПЛЪ ЗЭХЬЭЗЭХУЭ

Налшык щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым и алэрыбгъухэм щызэбэна зи ныбжьыр илъэс 24-м нэблагъэ спортсменхэм я зэIущIэхэр фэеплъ хуащIащ ДзыхьмыщI Мухьэмэд.

Махуищым къриубыдэу щIыналъэм и жылагъуэ псоми къикIа атлет 220-р щыбэнащ я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гупипщIым. ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм хэгъэрейхэм медаль зэмылIэужьыгъуиплI къыщахьащ.

ПэщIэдзэ зэIущIэхэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ щызыIэрызыгъэхьа Шэру Иналбэч зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэхэм я финалым хухаха зэманыр имыух щIыкIэ щыхигъэщIащ Шэшэным къикIа Тулшаев Магомед.

Зыхэта гупхэм я кIэух зэIущIэхэм къыщытекIуэри дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Жыласэ Рустам (кг 57-рэ), Гажонов Исмэхьил (кг 97-рэ), Кумыщ Тамерлан (кг 125-рэ).

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэр щызэхуащIыжым КъБР-м щыIэ УФСБ-м и унафэщI Воронин Сергей къыбгъэдэкIыу «Зэхьэзэхуэр къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн зэрыхъуам папщIэ» щIыхь тхылъхэр иратащ Бэрбэч Хь.М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и доцент КIуэкIуэ Лианэрэ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Унэжокъуэ Заремэрэ.

Зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал ягъуэтащ мы гъэм и шыщхьэуIум Пермь щекIуэкIыну зи ныбжьыр илъэс 23-м нэблагъэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну.

МЭЗКУУ Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.