ДУНЕЙПСО ТХЫЛЪ ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

Хьэрып Эмиратхэм  я къалащхьэ  Абу-Даби   щекIуэкIа дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм ди республикэм и лIыкIуэу хэтащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ, журналист Къаныкъуэ Заринэ.

Урысейм и лIыкIуэу абы щыIащ тхакIуэхэр, усакIуэхэр, сабий тхылъхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIахэр, бзэ щIэныгъэлIхэр, зэдзэкIакIуэхэр.  Тэтэр, дагъыстэн, шэшэн литературэхэр утыку кърахьащ Галиул-Лин Рустем (Къэзан), Джалиловэ Айгюн (Мэхъэчкъалэ), Цуруев Шарип (Грознэ) сымэ. Урысейм и къэрал стендыр игъэхьэзыращ Гуманитарнэ тхылъ тедзапIэ зэгухьэныгъэм (ОГИ). Аращ Урысейм ис лъэпкъхэм я антологиехэр къыдэзыгъэкIри. Выставкэм хыхьэу Урысейм и дапхъэр къызэрагъэпэщащ художественнэ, тхыдэ, сабий литературэхэм ящыщ иужьрей къыдэкIыгъуэхэмкIэ. 

- Къэралым и лъэпкъ цIыкIухэм къахэкIа тхакIуэхэм папщIэ ягъэхьэзыра программэм дытету дылэжьащ. Выставкэм дыщытепсэлъыхьащ бзитIымкIэ тхэхэмрэ зэдзэкIакIуэхэмрэ зыIууэ Iуэху зэIумыбзхэм, - жеIэ Заринэ. – Апхуэдэ дунейпсо щэнхабзэ зэхыхьэшхуэхэр щхьэпэщ щIыналъэ цIыкIухэм я тхакIуэхэм зыдужьынымкIэ, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыщ ди лэжьэгъухэр зэдгъэцIыхунымкIэ, ныбжьэгъу дызэрыгъэхъунымкIэ, ди лэжьыгъэхэмкIэ дызэчэнджэщынынымкIэ. Къэралым и дежкIи апхуэдэ зэпыщIэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Урыс литературэм дихьэххэм я мызакъуэу, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я литературэм, лъэпкъыбзэкIэ тхахэм еджэхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэнымкIи ар IэмалыфIщ. Хьэрып Эмиратым нэхъапэм  хузиIа еплъыкIэм зихъуэжащ, сыту жыпIэмэ, нэхъ пасэм ар къэрал зэхуэщIауэ къысщыхъурт. Зи хабзэ зыIыгъыж, зи диным пщIэ хуэзыщI къэралыр нэгъуэщIхэми   и бжэр зэрыхузэIухар гуапэщ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.