БИР БОЛСАКЪ, БИЗ ХОРЛАРЫКЪБЫЗ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген аты бла автопробегни ахыргъы кезиую ётгенди. Ол Башкъортостанда Кумертау шахарда башланып, Уфада, Волгоградда, 
Махачкъалада, Грозныйде эм Нальчикде баргъанды. Анга аскер къазауатланы ветеранлары эм аскерде сакъатлыкъ алгъанла къатышхандыла. 

Аны чеклеринде Профсоюзланы юйюнде аскерде сакъатлыкъ алгъанланы «Воин» ООО-ну КъМР-де бёлюмю, «Афганистанны, жер-жерли къазауатланы эм къаугъаланы союзу» ООО-ну КъМР-де бёлюмю, сагъынылгъан биригиулени Башкъортостанда, Дагъыстанда эм Чеченде келечилери бла бирге «тёгерек стол» бардыргъандыла. Ол аскеде сакъатлыкъ алгъанланы эм аскер къаугъалагъа къатышхан ветеранланы социал жаны бла реабилитацияларына жораланнганды.

Аны ишине КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, КъМР-ни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советини секретары Казбек Татуев, «Воин» ООО-ну регион бёлюмлерини автопробегге къошулгъан келечилери, жамауат адамла, республиканы басма органларында ишлегенле къатышхандыла.

«Тёгерек столну» КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалегов ачханды. Ол жыйылгъанланы алгъышлап, тюбешиуню баш магъанасы сагъынылгъан организацияланы устав борчларын толтурууда сынамлары бла шагъырейлениу, ол санда эркинликлени сакълауда бла къоруулауда, аскер къаугъалада сакъат болгъанланы эм ёлген аскерчилени юйюрлерин праволу жарыкъландырыу болгъанын белгилегенди. 

Жыйылыуда дагъыда «Воин» ООО-ну Башкъортостанда бёлюмюню председатели Илья Рыбаков, Дагъыстандан – Иса Исаев, Чеченден Абдул-Хамид Уздорбиев да сёлешгендиле. Ала кеслерини биригиулерини ишлерини юсюнден хапарлагъандыла, Уллу Ата журт урушну эм аскер къаугъаланы ветеранларыны, аскерде сакъатлыкъ алгъанланы, ёлген аскерчилени юйюрлерини жарсыуларына эм сагъынылгъан къауумдан инсанланы соруулары бла кюрешген коммерциялы болмагъан жамауат организацияланы тийишли даражаларыны къуралыуларына басмада, халкъ арасында энчи эс бурулургъа кереклисини юсюнден айтхандыла.   

Ызы бла «Воин» ООО-ну Башкъортостанда регион бёлюмюню юристлери Алексей Рыбаков бла Альфит Нигаматьянов сёлешгендиле. Ала «Правовой фронт» деген законлукъну сакълагъан араны ишини юсюнден айтхандыла, иги кесек соруугъа жууап бергендиле.

Башкъортостанда Курайдан а Тимур Тхагалеговха саугъа келгенди – Россейни жигитлерине аталгъан китап бла Кумертау атлы тауну юсюнден хапарлагъан жыйымдыкъ. Дагъыда Совет Союзну Жигити генерал-полковник Валерий Востротинни, организацияны председатели Юрий Алексеевни атларындан «Жаш тёлюню патриот ниетледе юйретиуде жетишимлери ючюн» майдал бла саугъалагъандыла. Организацияны башха келечилери, бир-бир сыйлы къонакъла да майдаллагъа, Махтау къагъытлагъа да тийишли болгъандыла.

Экинчи кюн проектге къатышханла Минги тау этегинде Къабарты-Малкъар къырал университетни базасына  барып, анда кишиликни дерслерин бергендиле. Анга сагъынылгъан окъуу юйню студентлери да тири къатышхандыла, ала сынаулу аскерчилеге кёп тюрлю соруула бергендиле, алагъа жууапла да алгъандыла. Айхай да, бусагъатлада Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада бола тургъан ишлени юслеринден да оюмларын айтхандыла, Россейни Президенти Владимир Путиннге ышаннганларын, ол бардыргъан саясат излемлени тюзге санагъанларын да билдиргендиле. 

Элбрус элде Уллу Ата журт урушда ёлгенлеге аталгъан эсгертмени къатында автопробегге къатышханла жигитлени бир минут шош сюелип эсгергендиле, эсгертмеге гюлле салгъандыла. 
Гюлле дагъыда тау этегин, 3 500 метр бийикликде Минги тауну, анда ауушланы къоруулагъанланы эсгертмелерин да жасагъандыла.

Ахматланы Магомет, Быллым эл.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.