Тёгерекдеги къудуретни таплай сакъларча

Тырныауузда вольфрам-молибден комбинат ишлеген кезиуде, заранлы къалгъан-къулгъанланы бир жерге тёгюп тургъандыла. Энди уа аны тазалау барады. Республиканы Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда айтханларына кёре, ол затла 1-4-чю  класслы къоркъуулугъа  саналадыла. Кеслери да 3,6 гектар жерни аладыла.
Тазалау ишлени Табийгъатны къоруулау объектлени ишлеу эмда аланы хайырланыу жаны бла дирекция  «Таза къырал»  федерал проектни чеклеринде бардырады. Шёндю анда къалгъан-къулгъанланы машиналагъа жюклеп, кир-кипчик жыйылыучу полигоннга ташыйдыла. 
Тийрени тазалап бошагъандан сора, ызы бла тап жарашдырлыкъдыла: топуракъ жайып, кёпжыллыкъ кырдыкланы урлукъларын себерикдиле. Алай этилсе, ол жерни артда жангыдан хайырланыргъа боллукъду.
Тазалау ишле чурумсуз, кеслери да графикден кеч къалмай барадыла, дегендиле министерствода.

Омарланы Мурат 
хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.