Къыйматлы амалланы сюзгендиле

Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министерствону башламчылыгъы бла «Наркотиклени жайылыууна  къажау ангылатыу ишде ведомстволаны араларында байламлыкъланы къурау эм бу ишге жамауат организацияланы къатышдырыу» темагъа семинар бардырылгъанды.  
КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны келечилери бу ууну жайылыууна къажау мадарланы жашауда бардырыугъа жууаплы органланы араларында байламлыкъланы къурауну низамын, бу ишни муратларын  ангылатхандыла. Сёз наркотиклени законсуз сатыу бла кюрешгенлеге жууаплылыкъны юслеринден да баргъанды. Семинаргъа къатышханлагъа бу жаны бла бузукълукъланы юслеринден билдириулени эсепге алыуну эм тинтиуню низамы да ангылатылгъанды. 
Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министерствону бёлюмюню тамата эксперти К.Токмаков «КъМР-де жамауат организацияла эм граждан обществону институтлары бла байламлыкъла» къырал программаны чеклеринде социал жумушла толтургъан коммерциялы болмагъан организациялагъа республикалы бюджетден субсидияла бёлюнюрюклерин билдиргенди. Ол конкурс халда юлешинирикди. Проектле «Наркотиклени эм психотроп затланы законсуз хайырланнганланы медицина, социал эм урунуу реабилитацияны жумушлары» бёлюмде кёргюзтюлюрге боллукъдула. 
Тюбешиуде уулу затла адамны санларына салгъан заранны да ангылатхандыла. Сюзюлген сорууну юсюнден кеслерини оюмларын Жамауат саулукъ эм медицина профилактика араны психиатры-наркологу А.Лобжанидзе, КъМР-ни муфтийини болушлукъчусу А. Амшукова,  Семеон Столпникни килисасыны келечиси В.Панченко да билдиргендиле. Ала юйюрню магъанасыны, сабийлени юйретиуде атаны бла ананы жерлерини юслеринден айтхандыла. 
Сюзюлген сорууну юсюнден кеслерини оюмларын тюбешиуге къатышхан жамауат организацияланы, волонтёр къымылдауланы келечилери да айтхандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.