Сабийлени къайгъыларын кёре

Бюгюнлюкде Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында ата-аналыкъ борчларын толтурмай, сабийлерине алиментлени тёлемей тургъанлагъа 4,8 минг терслеу материал ачылгъанды. Аны юсюнден журналистле бла тюбешиуде ведомствону башчысы Бауаланы Ахмат айтханды. Брифингге КъМР-де Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Тлинова да къатышханды.
Бауаланы Ахматны айтханына кёре, алиментлени жыйыу, ахчаны сабийлеге тёлеу ведомствону баш борчларындан бириди. Бу ишни игилендириуге бурулгъан мадарла толтуруладыла. Ол санда сабийлени эркинликлерин къоруулау бла кюрешген жууаплы ведомствола бла байламлыкъла къуралгъандыла, ангылатыу иш толтурулады, тюрлю-тюрлю жыйылыула бардырыладыла. 
 - Аланы арасында уа «Приставла – сабийлеге» деген акция энчи жерни алады. Аны чеклеринде алиментлени тёлеуню низамы ангылатылынады, иш излегенлеге халкъны иш бла жалчытыу  араланы онглары бла хайырланыргъа кереклиси белгили этиледи,-дегенди Бауаланы Ахмат.
Ведомствону башчысы билдиргенича,  сабийлеге тёленмеген ахчаны жыйыугъа, борчну кетериуге бурулгъан мадарла толтуруладыла. Жылны аллындан бери уа кеслерини ата-аналыкъ борчларын толтурмагъанлагъа РФ-ни  УК-сыны 157-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре уголовный ишле ачылгъандыла. «Бюгюнлюкде аллай терслеу  материалла 147 инсаннга хазырланнгандыла, былтырны бу кезиуюнде уа – 144. Ала барысы  да тинтилип, жууапха тартыуну юсюнден оноула чыгъарылгъандыла»,-дегенди докладчы. 
Аны бла бирге административ ишле да ачылгъандыла - РФ-ни КоАП-ыны 5.35.1-чи статьясына бузукълукъла этилгенлери ючюн. Жылны аллындан бери аллай 330 иш жарашдырылгъанды. 
– Законлагъа кийирилген тюзетиулеге кёре, борчну саулай тёлерге тийишлиди. Алгъынча, ахчаны бир  аз кесекчигин берип, жууапдан къутулуп къалыргъа онг боллукъ тюйюлдю,-дегенди Бауаланы Ахмат.
Белгилисича, борчлары болгъан инсанланы бир-бир эркинликлери сыйырыладыла. Ол санда тыш къыраллагъа барыргъа чекле саналадыла. Жылны аллындан бери уа быллай жууаплылыкъгъа 3 мингнге жууукъ инсан тартылгъанды. Дагъыда 1,6 минг адамны машинаны жюрютюрге праволары сыйырылгъандыла, 3,2 минг инсанны уа банк карта бла хайырланыргъа онглары болмай къалгъанды. 
  Докладчы билдиргенича, быйылдан башлап, акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эм сабийлени праволарын къоруулау муниципал комиссияла бла бирге ата-ана борчларын толтурмагъанлагъа жамауат айып салыу амалны хайырланып башлагъанды.  
- Битеу бу жумушланы хайырындан ахыр беш жылны ичинде алиментлени жыйыу 3,6 кереге игиленнгенди. Жылны аллындан бери  уа 112 миллион сом жыйылгъанды,-дегенди Бауаланы Ахмат.
Жыйылыуда Светлана Тлинова да сёлешгенди. Ол ахыр жыллада къыралда сабийлени сейирлерин сакълаугъа баш магъана берилгенин, ол миллет  къоркъуусузлукъну сорууларына тенг этилгенин чертгенди.  Анга уа сабийлери болгъан юйюрлеге къырал себеплик берилгени  шагъатлыкъ этеди.  «Болсада юйюр болумлада жарсыулу соруула да аз тюйюлдюле»,-дегенди ол. 
Уполномоченный  сабийлени сейирлерин къоруулаугъа жууаплы ведомствола бла байламлыкъланы юслеринден билдиргенди. «Тинтиуле кёргюзтгенлеринча, алгъын жыллада алиментлени жыйыу низам осал болгъанды. Алай шёндю иги жанына тюрлениуле бардыла. Жылны аллындан бери алиментлени  112 миллион сому тёленнгени да анга шагъатлыкъ этеди»,-дегенди ол.
Светлана Тлинова  юйюрле бла ишлерге, алагъа законланы ангылатыргъа,  акъылбалыкъ  болмагъанланы ишлери жаны бла муниципал комиссияланы  ишлерин тирилтирге кереклисине эс бургъанды. Ол билдиргенича, ахыр жыллада акъылбалыкъ болмагъанланы праволарына бузукълукъланы саны 30 процентге ёсгенди. «Аланы 60 проценти  ата-анала кеслерини борчларын кереклисича толтурмагъанлары бла байламлыды»,-дегенди ол эмда бу кемчиликни тамамлауда жер-жерли власть органлагъа ышаныулукъ уллу болгъанын,  профилактиканы институтлары хар юйюр бла энчи ишлерге кереклисин да чертгенди. 
Ахырында Бауаланы Ахмат бла Светлана Тлинова журналистлени сорууларына жууапла бергендиле. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.