Зи IэнатIэм хуэпэжхэр

«ЦIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», - жеIэ псалъэжьым. Абы и щы­хьэтщ ди тхыгъэр зытедухуа щIалэ­хэм я лэжьыгъэр хьэлэлу зэрырахьэкIым я пщIэр лъагэ зэрищIыр, я щхьэр зэригъэлъапIэр. Зыпэрыт IэнатIэм къы-хуигъэув къалэныр нэгъэсауэ зэфIах «РОУЛД» ООО-м и лэжьакIуэхэу Тхьэгъэлэдж Iэ­ниуар, Къэшэж Арсен, ХьэцIыкIу Беслъэн, Зеленский Виктор сымэ. Дэтхэнэри и лэжьыгъэм хуэIэ­рыхуэу, абыкIэ ихь жэуаплыныгъэр зыхищIэу Iуэхум пэрытщ.

ЩIалэхэм я зэфIэкIыр зыхуэ­дэ­ри, я цIыхугъэр здынэсри, Iуэхум зэ­ры­хуэIэкIуэлъакIуэри мыгъэрей щIы­­махуэм дгъэунэхуащ. Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ Кичмалкэ ­жы­лагъуэм къыщыщIэдзауэ «Долина Нарзанов» зыгъэпсэхупIэм нэс ирикIуэ гъуэгум егъэлеяуэ уэсышхуэ щызэтрехьэ. АпхуэдизкIэ куууэ къыт­релъхьэри, машинэхэр хэмыкIыфу хэнэу, къызэ­ры­хэпшыжын гуэр ­къебджэми, узэрыбгъэдыхьэн лъэ­ныкъуэр къыпхуэмы­гъуэту, жэщ-махуэ зыбжанэкIэ абы уелIэлIэн хуей хъурт. А гъуэгум ирикIуэхэр илъэс къэс дызыIууэ гу­гъуехьыш­хуэт ар, ауэ мы лъэхъэнэр тын­шу итхащ зи цIэ къитIуа а щIалэхэм я фIыщIэкIэ. Жэщ-махуэ ямыIэу абыхэм гъуэгур ягъэкъэбзащ. Мы щIы-пIэм щIымахуэм и нэхъыбапIэр жьап­щэшхуэ щыIэурэ ­йокIуэкI. Бгъэкъабзэу уздрикIуа гъуэгум и кIэм укъиплъэжамэ, птхъуаи-умыт­хъуаи жыхуиIэм хуэ­дэу, уэсыр къытри­хьэ­жырт. Апхуэдэхэм дежи, езэш ямы­щIэу, нэху щыхункIэ ­гъуэгур ягъэкъэбзащ. Уеблэмэ, абыхэм къахуихуащ жэщитI-махуитIкIэ щы­лэ­жьаи. 
А гъуэгум щызекIуэхэр зыIууэ гугъуехьхэр зэрахузэфIэкIкIэ щагъэп­сын­щIэн папщIэ  щIалэхэм, я къару емыб­лэжу лэжьыгъэшхуэ ирахьэкIащи, щIыналъэм щыпсэухэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ яхудощI. Узыншагъэ быдэ яIэу, гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ щы­мыщIэу, я лэжьыгъэм и хъер ялъагъуу, цIыхухэм сэбэп зэрахуэхъур къахуэщ­хьэпэжу, фIыгъуэр я унагъуэм илъу псэуну до­хъуэхъу.
Щоджэн  Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.