Гъэмахуэм и пэщIэдзэм

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ балигъ ныбжьым нэмысахэм я узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ «Нэмыс» республикэ IуэхущIапIэм.

Егоровэ Татьянэ жиIащ щытыкIэ гугъу ихуа са­бийхэм депутатхэм сыт ­щыгъуи гулъытэ хэха зэ-      ры­хуащIыр икIи ахэр ягъэгушхуэн, саугъэткIэ ягъэ­гуфIэн мурад яIэу ап­­­хуэдэхэр здэщыIэ IуэхущIапIэхэм щIэх-щIэхыурэ зэрыкIуэр.
- Мэкъуауэгъуэм и 1-р махуэшхуэ дахэщ икIи ар ­щагъэлъапIэр гъэмахуэм и япэ махуэ дыгъэпсым зэ­рытехуэр фIыгъуэшхуэщ. Нобэ лъэпкъ проектхэм япкъ иткIэ, ди республикэми къэ­ралми щащIэр мащIэкъым, псом хуэмыдэу сабийхэм я егъэджэныгъэм, спортым, медицинэм, зыгъэпсэхугъуэм теухуауэ. Ап­хуэдэуи Iуэхугъуэ куэд йокIуэкI унагъуэхэм защIэгъэкъуэным ехьэлIауи щIэблэм лъэныкъуэ зэмылIэужьы­гъуэхэмкIэ зэрызаужьынум хуэгъэзауи. ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ а лэжьыгъэм дэтхэнэри къы­хы­хьэным, сыту жыпIэмэ, къарурэ зэману дапщэ къэралым сабийм хухи­мыхми, сыт щыгъуи къэ-нэнкIэ хъунущ ди дэIэпы-къу­ныгъэ, хуабагъэ, гулъытэ лей хуэныкъуэхэр. Дауи, мыпхуэдэ махуэм гулъы­тэншэ тхуэщIынукъым сабийхэм я гъэсэныгъэм, я зыужьыныгъэм зи гъащIэр тезыухуэхэри. ЗэрытщIэщи, ахэр зыпэрытыр лэжьыгъэ тыншкъым. Сыщогугъ абыхэм мы Iуэхум хэлъхьэны­-гъэ хуащIыр мыкIуэдыну, я гъэсэнхэм я ехъулIэныгъэхэм я гуащIэр наIуэ къащIыну.
ХьэщIэхэм папщIэ пшыхь дахэ ирагъэкIуэкIащ IуэхущIапIэм и гъэсэн цIыкIу-хэм.
 Егоровэ Татьянэ депутатхэм къабгъэдэкIыу ныбжьы­щIэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ яIэну, насыпыфIэ хъуну, я хъуэпсапIэхэр къайхъулIэну.
 - Ди плъапIэр, ди къэкIуэнур фэращ. Абы къыхэ­кIыу дыхуейщ къарууфIэу, хэкупсэу, щIэныгъэ куу ­вбгъэ­дэлъу фыкъэхъуну. Нобэ дэтхэнэми фи къалэн нэхъыщхьэр нэхъыбэ зэры­зэв­гъэщIэным фыхущIэ­къунырщ, щэн дахэ фхэлъу зэрызывужьынырщ. ИтIанэ ехъулIэныгъэшхуэхэм фы­лъэ­Iэсынущ. Дэ, нэхъыжь­хэм, сыт щыгъуи ди нэIэ фтедгъэтынущ, дызэрыв­дэ­Iэпыкъунум дыхущIэкъу-нущ. 
IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ­хэмрэ и гъэсэнхэмрэ псалъэ гуа­пэхэмкIэ зыхуагъэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэ­IэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим.
«Нэмыс» центрым и уна­фэщI Къардэн Адэлбий хьэ­щIэхэм фIыщIэ яхуищIащ зэпымыууэ сабийхэм я нэIэ сыт щыгъуи къызэрытрагъэтым папщIэ. 
Мы зэманым а IуэхущIапIэм сабий 48-рэ щопсэу, я ныбжькIэ илъэсищым къы­щыщIэдзауэ 18-м нэсу. Ахэр нэхъыбэу зи адэ-анэм я нэIэм щIэмытхэмрэ щыты­кIэ гугъу ихуахэмрэщ. Цент­рым дэтхэнэри сыт и лъэны­къуэкIи зыхуей щыхуагъа-зэ.
Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и депутатхэр щыIащ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэми: «Сабий унэм», «Прохладнэ сабий унэ-интернатым», Зи адэ-анэм я нэIэ щIэмыту къэнахэмрэ сабий зеиншэхэмрэ папщIэ Нартан къуажэм дэт школ-интернат № 5-м, Приближнэ жылэм дэт школ-интернат №2-м, Узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, спорт ныбжьыщIэ школым (Налшык къалэ). Депутатхэм дэтхэ- нэ IуэхущIапIэми саугъэтхэр хуашащ.
КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.