ЛОКЪМАН ХАЖИНИ МЕЖГИТИ ЖАНГЫДАН АЧЫЛГЪАНДЫ

Озгъан байрым кюн Огъары Малкъарда,  Мухолда межгитни ачылыуу болгъанды. Эсигизге салайыкъ, бу межгитни онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында  кеси къыйынына  Асанланы Локъман хажи ишлетген эди.

Мындан   къызыл кирпич ташытып, аладан къалатхан эди. Ол къуру межгит угъай, медиресе да эди. Узакъ элледен келип,  анда дин жаны бла  билим алып тургъандыла.

Ревоюциядан сора уа, жангы власть дин бла кюрешип тебирегенде, межгит жабылгъанды. Аны орунуна анда  бир кезиуде  библиотека, эл клуб, колхоз склад болуп тургъандыла.

Арт кезиуде уа жюн таракъла орнатылгъан эдиле. Ала да тохтап, эшиги-терезеси да ууалып, тозурап эди мекям.

Тёрт жыл мындан алда Локъман хажини туудукъларындан къауум адам жыйылып, ол санда Мокъаланы Асият бла Къужонланы Люда, оноулашып, межгитни жангыртыр акъыл этгендиле.

Элни  администрациясыны ол замандагъы башчысы Табакъсойланы Кемалгъа  тюбеп оюмларын айтхандыла. Ол да алагъа ыразылыгъын билдиргенди. Андан сора межгитни жангыртыу ишле  башланнгандыла. 

Къурулушчуланы башчылары Гадийланы Керим,  быллай ишде ангылауу, сынауу болгъан адам, ишни тап къурап бардыргъанды. Аны хайырындан эски журт жангыртылгъанды.

Бу огъурлу  ишге кёпле ахча бла болушхандыла, ол санда Асанланы тукъум да.

Башында айтханыбызча, озгъан байрым кюн  аны ачылыуу бола эди. Анга республиканы къырал эм дин къуллукъчулары къатышхандыла. Ол санда КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, республиканы муфтийи Хазратали   Дзасежев,  къадий Мисирланы Хызыр, Черек районну администрациясыны  башчысы Къулбайланы Алан, филология илмуланы доктору Биттирланы Тамара, Черек районну эллерини администрацияларыны таматалары эм башхала.

Элден да кёп адам келген эди, ол санда  кёп сабий да. Ала барысы да жангыртылгъан межгитни ариу арбазында жыйылгъандыла. Асхут заманда  Мисирланы Хызыр жыйылыуну ачып   бардыргъанды.   Локъман хажини юсюнден  сёлешгендиле, аны хурметлеп, кёп ариу сёз айтхандыла.  Ол арап харфла бла  жазылып  басмаланнган  малкъар тилде биринчи китапны автору болгъанын да эсгергендиле.  Межгит а адамланы Аллахха жууукълашдыргъанын,  жюреклерине ырахатлыкъ салгъанын, бирлешдиргенин чертип-чертип белгилегендиле.

Межгитни баш жанында жаш адамла  къурманлыкъ  эт бишииргендиле. Бирси жанында уа тиширыула хычинле, локъумла, башха ашарыкъла  хазырлап, келген адамланы сыйлап тургъандыла.

Бу огъурлу ишге къууаннганын билдиргенча, кюн да чууакъ эди. Ингир алагъа дери жылы сериуюн этгенлей турду. Ары келгенле солугъан да этип  уллу зауукълукъ алып , бу ахшы жумушха ыразы болуп етгендиле.

                                                   

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.